Państwo i Społeczeństwo, 2018 nr 4

Wykluczenie społeczne i marginalizacja a zdrowie psychiczne i somatyczne
Pod redakcją Małgorzaty Leśniak. Kraków 2018

Małgorzata Leśniak: Wprowadzenie. Wykluczenie społeczne i marginalizacja a zdrowie psychiczne i somatyczne …..5
Urszula Struzikowska-Seremak, Jakub Lickiewicz, Marta Makara-Studzińska: Psychologiczne determinanty wykluczenia społecznego kobiet-ofiar przemocy w rodzinie …..9
Ewelina Wild, Jakub Lickiewicz, Marta Makara-Studzińska: Trening empatii jako metoda zapobiegania zachowaniom agresywnym w grupie dzieci w młodszym wieku szkolnym – doniesienia wstępne …..19
Andrzej Mirski, Natalia Mirska: ADHD i choroba Aspergera a wykluczenie społeczne …..33
Beata Zinkiewicz: Działania profilaktyczne podejmowane przez rodzinnych kuratorów sądowych w obszarze zdrowia …..53
Olena Bocharova: Ludzie Donbasu wykluczeni z ukraińskiego społeczeństwa czy z Ukrainy? Próba analizy …..71
Agnieszka Malczewska-Błaszczyk, Małgorzata Leśniak: Młodzież ukraińska w Polsce. Problemy integracji …..85
Beata Zinkiewicz: Znaczenie pracy osób pozbawionych wolności na przestrzeni dziejów …..103
Robert Witkowski: Terapeutyczny wymiar wolontariatu hospicyjnego osób pozbawionych wolności …..121

VARIA
Elżbieta Staud: Praktyczne aspekty leczenia alkoholików w warunkach więziennych …..141

RECENZJE
Małgorzata Leśniak: Reintegracja społeczna osób opuszczających jednostki penitencjarne przy wsparciu potencjału społeczności lokalnej red. M. Marczak, K. Nawrocka [Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu, Lublin 2018, 274 s.] …..149

SPRAWOZDANIA
Jakub Lickiewicz: Sprawozdanie z 2nd International Scientific and Training Conference „The Art of Conversation Is the Basis of Diagnosis”, 21–22 kwietnia 2018, Bydgoszcz …..157

Instrukcja przygotowania artykułów …..159
Zasady recenzowania publikacji w czasopismach …..161
Lista recenzentów za rok 2018 …..163
Pobierz cały numer