Państwo i Społeczeństwo, 2005 nr 4

Kraków 2005

PRAWO
Henryk Lewandowski: Prawo polskie po akcesji (Polski) do Unii Europejskiej. Zagadnienia ogólne
Apoloniusz Kostecki: Główne kierunki procesu harmonizacji polskiego prawa podatkowego z prawem wspólnotowym oraz jego efekty po akcesji Polski do UE
Marek J. Lubelski: Wokół tzw. konstytucyjnych zasad karania
Agnieszka Kubiak-Cyrul: Wpływ prawa wspólnotowego na kształtowanie się standardów ochrony konsumenta w prawie polskim
Krzysztof Tor: Europejska Karta Samorządu Terytorialnego a regulacje prawa krajowego dotyczące statutów gmin
Andrzej Buczek: Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich na tle Konstytucji RP
Ewa Hofmańska: Uprawnienia członków rodziny zmarłego pracownika do świadczeń ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Łukasz Smaga: Rozważania na tle zmian w ustawie Prawo budowlane (obowiązujących od dnia 26 września 2005 r.)
Katarzyna Banasik: Współsprawstwo. Glosa do orzeczeń Sądu Najwyższego z dnia 1.03.2005 r. wydanych w sprawach o sygnaturach: III KK 208/04 i III KK 249/04
Katarzyna Banasik: Społeczna szkodliwość czynu. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 30.03.2005 r. (II Aka 50/05)

POLITOLOGIA, HISTORIA, HISTORIA IDEI
Izabela Lewandowska-Malec: Sejmy walne w latach 1588-1598 i ich dorobek ustawodawczy
Renata Ślusarska: Organizacja administracji skarbowej w zaborze rosyjskim w latach 1869-1915
Janusz Karp: Równość w myśli prawno-politycznej Ronalda Dworkina
Stanisław Obirek: Holokaust – problem Boga czy człowieka?
Wojciech Czajkowski: Zachowania publiczne i wizerunek polityka – skuteczność w odbiorze społecznym
Anna Pulit: Prezydentura we współczesnym systemie parlamentarnym (na przykładzie Grecji)

VARIA
Teresa E. Olearczyk: Znaczenie wartości w procesie wychowania
Stanisław Galata: Ekospazm i jego konsekwencje we współczesnych społeczeństwach

RECENZJE
Zdzisław Zarzycki: Artur Mezglewski, Henryk Misztal, Piotr Stanisz, Prawo wyznaniowe, [Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006, ss. 284].