Państwo i Społeczeństwo, 2003 nr 4

Przemiany w Unii Europejskiej

Numer okolicznościowy pod redakcją Bogusławy Bednarczyk, Kraków 2003

Bogusława Bednarczyk: Wstęp

Barbara Stoczewska: Koncepcja zjednoczenia Europy w polskiej myśli politycznej
Iwona Zakrzewska: Narodziny idei integracyjnych w Europie po II wojnie światowej
Agnieszka Walecka: Socjaldemokratyczna wizja zintegrowanej Europy (od Traktatu Rzymskiego do traktatu z Maastricht)
Jerzy Marcinkowski: Neokorporacjonizm w Unii Europejskiej
Zbigniew Pucek: Idea społeczeństwa europejskiego w koncepcjach integracji
Marianna Księżyk: Konieczność i kierunki zmian polityki pieniężnej NBP u progu wejścia Polski do Unii Europejskiej
Piotr Dziwiński: Bankowość polska w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej
Małgorzata Czermińska: Wybrane aspekty włączenia Polski do wspólnego rynku Unii Europejskiej
Elżbieta Zębala: Ewolucja polityki celnej w Unii Europejskiej – implikacje dla Polski
Katarzyna Nowacka: Turystyka a międzynarodowa integracja gospodarcza na przykładzie Unii Europejskiej
Jan Staszków: Suwerenność a przystępowanie państw do wspólnot
Irena Głuszyńska: Uwarunkowania formalno-prawne procesu rozszerzania Unii Europejskiej
Mariusz Heler: Ochrona praw człowieka w jednoczącej się Europie
Marta Kolendowska: Skarga do Strasburga – antidotum na złe prawo?
Aleksandra Sołtysińska: Walka z przestępczością zorganizowaną w Unii Europejskiej – wybrane problemy
Andrzej M. Świątkowski: Standardy europejskie w zakresie zbiorowego prawa pracy
Halina Wierzbińska: Dostosowywanie polskiego indywidualnego prawa pracy do prawa wspólnotowego (wybrane problemy)
Kazimierz Barczyk: Perspektywy rozwoju regionów Unii Europejskiej
Инна Петровна Палий (Inna Pietrowna Palij): Опыт повышения квалификации руководителей государственных предприятий, учреждений и организаций
Rolf Grawert: What shall become of the European Union?
Tadeusz Biernat: Status systemu europejskiego. Reperkusje konstytucyjne