Państwo i Społeczeństwo, 2016 nr 2

Edukacja alternatywna a współczesna szkoła.
Pod redakcją Joanny Aksman i Krystyny Grzesiak. Kraków 2016

Joanna Aksman, Krystyna Grzesiak: Wprowadzenie …..5

I. ZMIANY I PROJEKTY WSPIERAJĄCE EDUKACJĘ ALTERNATYWNĄ
Teresa Giza: Zmiany w polityce oświatowej a jakość wsparcia dla uczniów zdolnych …..13
Teresa Olearczyk: Edukacja domowa – alternatywa dla nauczania zinstytucjonalizowanego …..27
Anna Kožuh: Kreatywność jako niezbędny element kompetencji nauczyciela w edukacji alternatywnej …..39
Jurka Lepičnik Vodopivec: The Reggio Emilia educational concept …..55
Vida Medved Udovič: On the Way to Literacy …..65
Monika Kusiak-Pisowacka: Praca projektowa w dydaktyce języków obcych – alternatywa czy codzienność? …..75
Krystyna Grzesiak: Rola placówek wychowania pozaszkolnego w wychowaniu do wartości …..85

II. STRATEGIE I KONCEPCJE EDUKACJI ALTERNATYWNEJ UCZELNI WYŻSZYCH
Mara Cotič, Darjo Felda: Primary, Teachers’ Professional Qualification for Teaching Maths …..101
Olena Bocharova: Działalność naukowo-badawcza laboratorium rozwoju zdolności studentów …..111
Svitlana Kohut: Ukraiński Katolicki Uniwersytet: między tradycją a alternatywą …..121
Oleksandra Palka: Analysis of Language Needs for Effective ESP Syllabus Development …..131
Andrzej Rokicki: Innowacje w aktywizowaniu seniorów w Polsce …..143
Marta Woźniak-Zapór, Mariusz Grzyb, Sebastian Rymarczyk: Projektowanie interaktywnych szkoleń na potrzeby kształcenia na odległość …..155

III. INNOWACYJNE WDRAŻANIE PROJEKTÓW ALTERNATYWNYCH W EDUKACJI SZKOLNEJ
Joanna Aksman: Alternatywne metody nauczania w szkole, poza szkołą i na uczelni – na przykładzie współpracy Uniwersytetu Dzieci i Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego …..173
Jolanta Gabzdyl, Joanna Aksman, Lenka Kasáčová: Innowacyjny model „Nauka – Sztuka – Edukacja” w praktyce wczesnoszkolnego kształcenia plastycznego …..185
Jolanta Pułka, Marcin Guzik, Magdalena Frączek: Program Przyjaciel Parku Narodowego – konceptualizacja, operacjonalizacja i realizacja …..207
Agnieszka Misiuk: Realizacja koncepcji „Porozumienia bez przemocy” jako przykład edukacji alternatywnej …..223
Kinga Sorkowska-Cieślak: Lekcje muzealne – forma alternatywnej edukacji …..237

RECENZJE
Olena Bocharova: Irina Tatjańczykowa, Socjalizacja dzieci z zaburzeniami rozwoju intelektualnego [Słowiask, 2014] …..253
Lenka Kasáčová: Reflexia a hodnotenie v primárnom vdelávaní, Kasáčová – Doušková a kol. [Banská Bystrica: Belianum, 2014] …..257
Péter Horváth: Az esélyteremtés missziója / Tanulmányok a roma közösségi kultúra hagyományairól és a tehetséggondozásról, Szerkesztette Magdolna Láczay [Didakt Kiadó, Debrecen, 2015, pp. 158] …..261

SPRAWOZDANIA
Agnieszka Misiuk: Sprawozdanie z konferencji dla nauczycieli pt. „Cisza w przestrzeni szkoły”, 2016, zorganizowanej przez Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie i Burmistrza miasta Niepołomice …..267

Noty o autorach …..271
Instrukcja przygotowania artykułów …..277
Zasady recenzowania publikacji w czasopismach …..279
Pobierz cały numer