Państwo i Społeczeństwo, 2004 nr 2

Zagrożenia ekologiczne a etyka, polityka i gospodarka

Numer specjalny pod redakcją Andrzeja Delorme, Kraków 2004

Wstęp

SPOŁECZEŃSTWO I POLITYKA
Andrzej Delorme: Sprawa ekologicznej tożsamości
Peggy Watson: Transformacja ładu społecznego w Polsce a problem zdrowotności (na przykładzie Nowej Huty)
Zbigniew Łabno: Dobro wspólne a prawo ochrony środowiska
Tadeusz Ślipko SJ: Kościół a ruch ekologiczny w Polsce
Halina Lisicka: Lewicowość polskich organizacji ekologicznych
Magdalena Tkaczewska: Od PZZ do ZIELONYCH 2004, czyli polscy ZIELONI w sferze polityki instytucjonalnej
Elżbieta Posłuszna: Earth First! Strategia i ideologia

ŚWIATOPOGLĄD I FILOZOFIA
Stanisław Jaromi OFM Conv.: Wielka unifikacja ekologiczna. Ecologia humana jako kompleksowa odpowiedź na kryzys ekologiczny
Zbigniew Wróblewski: Uwagi o rodzinie znaczeń pojęcia ‚ekologia’
Ignacy S. Fiut: Ekologia ducha. Zarys problematyki
Remigiusz Okraska: Eko-rozwój czy eko-regres? Postawy wobec kryzysu ekologicznego
Marek Bonenberg: Ekologia w filozofii i kulturze
Alojzy Morzyniec: Ekofilozoficzne efekty zastosowań inżynierii genetycznej
Adam Stefan Trembecki: Człowiek a przyroda
Tomasz Poller: Przyroda, cywilizacja, kultura w refleksji Adama Mickiewicza

EKONOMIA-TECHNIKA-PRZYRODA
Piotr Lipka: Pojęcie i klasyfikacja strat społecznych i gospodarczych z tytułu degradacji środowiska
Bogdan Kościk, Alina Kowalczyk-Juśko, Kajetan Kościk: Wykorzystanie biomasy na cele energetyczne szansą na zrównoważony rozwój gmin wiejskich
Mieczysław Skrzypek: Problemy utylizacji i likwidacji odpadów
Jan Gronowicz: Metody wyceny strat spowodowanych przez transport lądowy
Józef Curzydło: Wpływ motoryzacji na środowisko. Przeciwdziałanie negatywnym skutkom
Józef Kuropka: Gaz ziemny jako paliwo ekologiczne szansą poprawy stanu zanieczyszczenia powietrza w miastach
Stanisław Zubek: O naturalności rzek

ANEKS
Adam Markowski: Bibliografia ekologiczna
Noty o autorach