Państwo i Społeczeństwo, 2002 nr 2

Kraków 2002

NAUKI POLITYCZNE, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
Michał Kubát: System partyjny Czech – zarys problemu
Ryszard M. Czarny: Promocja jako element polityki społeczno-gospodarczej Szwecji
Dorota I. Pietrzyk: Liberalne, demokratyczne czy obywatelskie? Społeczeństwo obywatelskie a liberalna demokracja
Miłosz Horodyski: Globalizacja, antyglobaliści i głód mitu

NAUKI PRAWNE I ADMINISTRACYJNE
Marian Grzybowski: Struktura Rady Ministrów w Rzeczpospolitej Polskiej a reforma Centrum Rządowego (1992-1999)
Jan Staszków: Ratyfikacja umowy międzynarodowej w prawie polskim po II wojnie światowej
Marek Maciąg: Zakres kognicji sądu polubownego
Michał Hładij: Rejestrowe prawa rzeczowe na pojazdach mechanicznych w świetle ustawy z dnia 28 kwietnia 1938 roku

HISTORIA, HISTORIA IDEI
Wiesław Szczurek: Liczba i rozmieszczenie ludności niemieckiej na Pomorzu w okresie II Rzeczypospolitej
Jerzy Kornaś: Naród, państwo, gospodarka, społeczeństwo w publicystyce konspiracyjnej Stronnictwa Narodowego
Jacek Kloczkowski: Stereotypy i fakty. Kilka uwag o dziewiętnastowiecznym konserwatyzmie krakowskim

PSYCHOLOGIA, PEDAGOGIKA, NAUKI O RODZINIE
Zofia Szarota: Prawa osób starszych
Anna Panek: Pedagogika czasu wolnego – tradycja a współczesne tendencje
Ewa Tabora-Marcjan: Media w kształceniu
Ewa Sierankiewicz: Działalność ośrodków adopcyjno-opiekuńczych w zakresie tworzenia zastępczych środowisk rodzinnych (na przykładzie województwa małopolskiego)

SOCJOLOGIA
Tadeusz Paleczny: Meandry wielokulturowości: oblicza pluralizmu w społeczeństwach wielokulturowych – USA i Brazylia
Katarzyna Warmińska: Tatarzy polscy. Wizja narodu i polskości grupy
Bogusław Blachnicki: Wybrane zagadnienia przeciwdziałania bezrobociu. Empiryczne studium socjologiczne

NAUKI EKONOMICZNE
Dariusz Fatuła: Badania krakowskiego środowiska akademickiego dotyczące pomysłów na innowacyjne rozwiązania technologiczne i możliwości ich wykorzystania
Magdalena Dołhasz, Dominika Kubacka: Czynniki wpływające na rozwój przedsiębiorstw „zaawansowanych technologicznie” w świetle badań marketingowych
Jowita Świerczyńska: Procedury celne
Barbara Boczkowska: Metodologia rachunku kosztów i wyników w controllingu

RECENZJE I SPRAWOZDANIA
Jerzy Seniów: P. Biliński, Władysław Konopczyński – historyk i polityk II Rzeczypospolitej (1880-1952)
Elena Hadżinikołowa: E. Bujwid-Kurek, Myśl polityczna i państwowo-ustrojowa Svetozara Markovicia (1846-1975)
Olgierd Grott: Schyłek ruchu narodowego 1945-1947
Jan Staszków: „Rozważania o nauce i dogmatyce prawa”. Sprawozdanie z konferencji