Państwo i Społeczeństwo, 2001 nr 1

Kraków 2001

NAUKI POLITYCZNE, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
Bożena Bankowicz: Skrajna prawica w demokracjach zachodnioeuropejskich
Marek Bankowicz: Dekada niełatwej wolności: przemiany polityczne w Czechach i na Słowacji w latach 1989-1999
Bogusława Bednarczyk: Integracja europejska. Tworzenie wspólnej przestrzeni ochrony praw człowieka w ramach Unii Europejskie
Erhard Cziomer: Polityka Republiki Federalnej Niemiec wobec Wspólnoty Niepodległych Państw u progu XXI w. ze szczególnym uwzględnieniem miejsca i roli Rosji
Antoni Dudek: Stabilizacja systemu demokratycznego: wybory parlamentarne 1997 w Polsce
Lubomir W. Zyblikiewicz: Polityka bezpieczeństwa i obronna Stanów Zjednoczonych w początkach XXI w.

NAUKI PRAWNE I ADMINISTRACYJNE
Andrzej Kulig: Partie polityczne jako czynnik zmian w katalogu zasad ustrojowych państwa demokratycznego i zasadniczy element konstrukcyjny zasady pluralizmu politycznego
Izabela Lewandowska-Malec: Dwie koncepcje udziału rad narodowych w życiu publicznym PRL
Jerzy Malec: Pierwsze regulacje prawne z zakresu ochrony przyrody na ziemiach polskich

HISTORIA, HISTORIA IDEI
Czesław Brzoza: Polskie Oddziały Wartownicze przy Armii Amerykańskiej we Francji (1944-1947)
Janusz Fałowski: Działalność posłów żydowskich w sejmie V kadencji
Anna Kargol: Ryty masońskie – źródła i korzenie
Bogdan Szlachta: Wolność republikańska. Na marginesie debaty o tradycji republikańskiej w „atlantyckiej” myśli politycznej

PSYCHOLOGIA, PEDAGOGIKA, NAUKI O RODZINIE
Paweł M. Socha: Psychologia religii w Polsce. Punkty zwrotne i współczesne wyzwania

MATERIAŁY
Stanisław Kilian: Nieznane listy gen. Kazimierza Sosnkowskiego do Tadeusza Bieleckiego w sprawie zjednoczenia politycznego uchodźstwa wojennego

RECENZJE I SPRAWOZDANIA
Katarzyna Cisowska: J. Kaczmarek, Unia Europejska. Rozwój i zagrożenia
Jerzy Malec: Z historii państwa, prawa, miast i Polonii. Prace ofiarowane Profesorowi Władysławowi Ćwikowi w czterdziestolecie Jego pracy twórczej, pod redakcją J. Ciągwy i T. Opasa
Jan Wiszniewski: J. Mazur, Politologia chrześcijańska.
Leszek Korzeniowski: Zarządzanie i handel zagraniczny w małych i średnich przedsiębiorstwach w warunkach integracji europejskiej (Zakopane 10-12 VI 2001)