Informacje dla Autorów z dziedzin: architektura i urbanistyka, nauki o polityce i administracji, pedagogika, psychologia

UWAGA: Redakcja nie przyjmuje i nie kieruje do recenzji artykułów, które nie są przygotowane zgodnie z instrukcją dla autorów.
Decyzja o opublikowaniu tekstu uzależniona jest od opinii dwóch recenzentów. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów przeznaczonych do druku.

Oświadczenie autora dołączane do składanego artykułu (format pdf)

Instrukcja przygotowania artykułów
(instrukcja przygotowania artykułów z zakresu medycyny i zdrowia publicznego znajduje się w zakładce „Medycyna i Zdrowie Publiczne)

Zasady ogólne
Objętość artykułu: 20 do 30 tysięcy znaków ze spacjami (łącznie z przypisami i bibliografią)
Format pliku: doc lub docx
Plik z artykułem powinien zawierać:
– imię i nazwisko autora
– stopień/tytuł naukowy autora,
– afiliację,
– identyfikator ORCiD,
– adres mailowy do korespondencji (nie jest publikowany),
– bibliografię,
– tytuł artykułu, streszczenie (maksymalnie 1000 znaków ze spacjami) i słowa kluczowe (4–7) w języku polskim i angielskim.

Tekst artykułu powinien być złożony pismem Times New Roman o wielkości 12 punktów z interlinią 1,5. Terminy i wyrażenia obcojęzyczne oraz tytuły artykułów i książek należy pisać kursywą, nie stosować wytłuszczeń i podkreśleń. Prosimy o konsekwentne stosowanie skrótów (np., r., w. itp.) w całym artykule.
Artykuł należy podzielić podtytułami na części. Prosimy rozpocząć od „Wprowadzenia”, a na końcu umieścić „Podsumowanie”. We wprowadzeniu należy określić cel pracy i jej znaczenie, opisać badanie w szerszym kontekście i zaznaczyć, dlaczego jest ono ważne. Nie ma potrzeby numerowania śródtytułów.

Ilustracje
Rysunki i fotografie powinny być wklejone do tekstu w miejscu powołania oraz zostać dostarczone w osobnych plikach graficznych (300 dpi) w jednym z formatów: *.jpg, *.bmp, *.tif lub *.psd.
Ilustracje zaczerpnięte z innych prac i podlegające ochronie prawa autorskiego powinny być opatrzone informacją bibliograficzną w postaci odsyłacza do literatury, umieszczonego w podpisie rysunku (np. Źródło: N. Davies, Europa. Rozprawa historyka z historią, Znak, Kraków 1998, s. 123).
Prosimy o numerowanie rysunków i fotografii, które powinny zostać zapowiedziane w tekście – pełnym zdaniem lub jako (rysunek/fotografia 1).

Wykresy i tabele
Prosimy o oddzielne numerowanie tabel i wykresów.
Wykresy należy przygotować w skali szarości (jeżeli jest to możliwe nie stosować kolorów). Prosimy unikać wykresów trójwymiarowych ze względu na mniejszą czytelność. Wykresy powinny być dostarczone w osobnych plikach Excel.
Każda tabela i wykres muszą zawierać tytuł.

Przypisy do treści tabeli należy umieścić wewnątrz tabeli, przypisy do rysunku – pod rysunkiem. Pod każdą tabelą i wykresem musi być podane pełne źródło. Dopuszczalne są określenia: „opracowanie własne” lub „opracowanie własne na podstawie…”. Każda tabela/wykres powinny zostać zapowiedziane w tekście – pełnym zdaniem lub jako (wykres 2), (tabela 1), co umożliwia umieszczenie tabeli/wykresu w miejscu dogodnym dla autora i wydawnictwa. Wskazane jest unikanie skrótów w rubrykach (kolumnach) tabel. Tekst w tabeli powinien być złożony pismem mniejszym niż podstawowy. Ewentualne objaśnienia należy umieścić bezpośrednio pod tabelą.

Bibliografia
Na końcu artykułu należy wypisać wszystkie publikacje w porządku alfabetycznym w części „Bibliografia”. Nie należy numerować poszczególnych pozycji bibliograficznych.

Przykłady:
– publikacje książkowe (należy podać zarówno wydawcę, jak i miejsce wydania)
Davies N., EuropaRozprawa historyka z historią, tłum. E. Tabakowska, Znak, Kraków 1998.
Dynastie Europy, red. A. Mączak, Ossolineum, Wrocław 1997.
Rudofsky B., Architecture Without Architects, A Short Introduction to Non-Pedigreed Architecture, Doubleday & Co. Inc., New York 1964.

– rozdziały w pracach zbiorowych (należy podać zakres stron rozdziału)
Bałus W., Dom – przybytek – „nastrój dawności”. O kilku kamienicach Teodora Talowskiego, [w:] Klejnoty i sekrety Krakowa, red. R. Godula, Wydawnictwo Wawelskie, Kraków 1994, s. 215–238.

– artykuły w czasopismach (wersje papierowe) (należy podać zakres stron artykułu)
Okoń W., Ogólna charakterystyka badań pedagogicznych w Polsce, „Ruch Pedagogiczny” 1964, nr 1, s. 5–19.

– artykuły w czasopismach (wersje elektroniczne) (należy podać adres URL wraz z datą dostępu [dzień, miesiąc, rok] lub identyfikator DOI oraz zakres stron, jeśli w artykule są one podane)
Winiarczyk A., Warzocha T., Edukacja zdalna w czasie pandemii COVID-19, „Forum Oświatowe” 2021, t. 33, nr 1(65), s. 61–76, https://doi.org/10.34862/fo.2021.1.4.
Brudzińska P., Godawa S., Sytuacja psychospołeczna uczniów podczas pandemii Covid-19, Przegląd badań 2020–2021.04, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika” 2021, t. 41, nr 1, s. 123–146, https://apcz.umk.pl/AUNC_PED/article/view/36240 [dostęp: 6.12.2021].

– portale internetowe i elektroniczne wydania dzienników (należy podać adres URL wraz z datą dostępu [dzień, miesiąc, rok] lub identyfikator DOI)
Kopczyńska Ż., Polki i Polacy o pandemii. Raport z badań socjologów, 15.12.2020, UMK. Portal informacyjny, https://portal.umk.pl/pl/article/polki-i-polacy-opandemii-raport-z-badan [dostęp: 7.10.2021].
Stawicka I., Jak ma wyglądać wywiad środowiskowy w czasie pandemii? Kuratorzy apelują do prezesów sądów, „Dziennik. Gazeta Prawna”, 17.11.2020, https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1496363,kurator-kwarantanna-wywiad-srodowiskowynumer-telefonu-uczestnika-postepowania.html [dostęp: 7.10.2021].

– akty prawne
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach, Dz.U. z 2015 r., poz. 1872 ze zm.

Przypisy
Obowiązują przypisy dolne (pismo wielkości 8–9 pkt.). Do oznaczania powtórzeń należy stosować terminologię łacińską, czyli: op. cit. (dz. cyt.), ibidem (tamże), idem (tenże), eadem (taż).

Przykłady przypisów:
B. Rudofsky, Architecture Without Architects, A Short Introduction to Non- Pedigreed Architecture, Doubleday & Co. Inc., New York 1964.
W. Okoń, Ogólna charakterystyka badań pedagogicznych w Polsce, „Ruch Pedagogiczny” 1964, nr 1, s. 5.


Oświadczenie
W trosce o rzetelność naukową i jakość publikowanych artykułów Wydawnictwo wdraża procedurę zabezpieczającą przed zjawiskiem ghostwriting. Zarówno zjawisko „ghostwriting” jak i „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej.

„Ghostwriting” – autor/współautor publikacji wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, nie ujawnia jednak swojego udziału jako jeden z autorów lub nie wymienia się jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.
„Guest authorship” – udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

Redakcja informuje, że wszelkie wykryte przypadki „ghostwriting” i „guest authorship” będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów, a także będą dokumentowane wszelkie ujawnione przejawy nierzetelności naukowej.