UWAGA: Redakcja nie przyjmuje i nie kieruje do recenzji artykułów, które nie są przygotowane zgodnie z instrukcją dla autorów.
Decyzja o opublikowaniu tekstu uzależniona jest od opinii dwóch recenzentów. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów przeznaczonych do druku.

Instrukcja przygotowania artykułów
(instrukcja przygotowania artykułów z zakresu medycyny i zdrowia publicznego znajduje się w zakładce „Medycyna i Zdrowie Publiczne)

Zasady ogólne
Objętość artykułu: 20 do 30 tysięcy znaków ze spacjami (łącznie z przypisami i bibliografią)
Format pliku: doc lub docx
Plik z artykułem powinien zawierać:
– imię i nazwisko autora
– stopień/tytuł naukowy autora,
– afiliację,
– identyfikator ORCiD,
– adres mailowy do korespondencji (nie jest publikowany),
– bibliografię,
– tytuł artykułu, streszczenie (maksymalnie 1000 znaków ze spacjami) i słowa kluczowe (4–7) w języku polskim i angielskim.

Tekst artykułu powinien być złożony pismem Times New Roman o wielkości 12 punktów z interlinią 1,5. Terminy i wyrażenia obcojęzyczne oraz tytuły artykułów i książek należy pisać kursywą, nie stosować wytłuszczeń i podkreśleń. Prosimy o konsekwentne stosowanie skrótów (np., r., w. itp.) w całym artykule.
Artykuł należy podzielić podtytułami na części. Prosimy rozpocząć od „Wprowadzenia”, a na końcu umieścić „Podsumowanie”. We wprowadzeniu należy określić cel pracy i jej znaczenie, opisać badanie w szerszym kontekście i zaznaczyć, dlaczego jest ono ważne. Nie ma potrzeby numerowania śródtytułów.

Ilustracje
Rysunki i fotografie powinny być wklejone do tekstu w miejscu powołania oraz zostać dostarczone w osobnych plikach graficznych (300 dpi) w jednym z formatów: *.jpg, *.bmp, *.tif lub *.psd.
Ilustracje zaczerpnięte z innych prac i podlegające ochronie prawa autorskiego powinny być opatrzone informacją bibliograficzną w postaci odsyłacza do literatury, umieszczonego w podpisie rysunku (np. Źródło: N. Davies, Europa. Rozprawa historyka z historią, Znak, Kraków 1998, s. 123).
Prosimy o numerowanie rysunków i fotografii, które powinny zostać zapowiedziane w tekście – pełnym zdaniem lub jako (rysunek/fotografia 1).

Wykresy i tabele
Prosimy o oddzielne numerowanie tabel i wykresów.
Wykresy należy przygotować w skali szarości (jeżeli jest to możliwe nie stosować kolorów). Prosimy unikać wykresów trójwymiarowych ze względu na mniejszą czytelność. Wykresy powinny być dostarczone w osobnych plikach Excel.
Każda tabela i wykres muszą zawierać tytuł.

Przypisy do treści tabeli należy umieścić wewnątrz tabeli, przypisy do rysunku – pod rysunkiem. Pod każdą tabelą i wykresem musi być podane pełne źródło. Dopuszczalne są określenia: „opracowanie własne” lub „opracowanie własne na podstawie…”. Każda tabela/wykres powinny zostać zapowiedziane w tekście – pełnym zdaniem lub jako (wykres 2), (tabela 1), co umożliwia umieszczenie tabeli/wykresu w miejscu dogodnym dla autora i wydawnictwa. Wskazane jest unikanie skrótów w rubrykach (kolumnach) tabel. Tekst w tabeli powinien być złożony pismem mniejszym niż podstawowy. Ewentualne objaśnienia należy umieścić bezpośrednio pod tabelą.

Bibliografia
Na końcu artykułu należy wypisać wszystkie publikacje w porządku alfabetycznym w części „Bibliografia”. Nie należy numerować poszczególnych pozycji bibliograficznych.

Przykłady:
– publikacje książkowe (należy podać zarówno wydawcę, jak i miejsce wydania)
Davies N., EuropaRozprawa historyka z historią, tłum. E. Tabakowska, Znak, Kraków 1998.
Dynastie Europy, red. A. Mączak, Ossolineum, Wrocław 1997.
Rudofsky B., Architecture Without Architects, A Short Introduction to Non-Pedigreed Architecture, Doubleday & Co. Inc., New York 1964.

– rozdziały w pracach zbiorowych (należy podać zakres stron rozdziału)
Bałus W., Dom – przybytek – „nastrój dawności”. O kilku kamienicach Teodora Talowskiego, [w:] Klejnoty i sekrety Krakowa, red. R. Godula, Wydawnictwo Wawelskie, Kraków 1994, s. 215–238.

– artykuły w czasopismach (wersje papierowe) (należy podać zakres stron artykułu)
Okoń W., Ogólna charakterystyka badań pedagogicznych w Polsce, „Ruch Pedagogiczny” 1964, nr 1, s. 5–19.

– artykuły w czasopismach (wersje elektroniczne) (należy podać adres URL wraz z datą dostępu [dzień, miesiąc, rok] lub identyfikator DOI oraz zakres stron, jeśli w artykule są one podane)
Winiarczyk A., Warzocha T., Edukacja zdalna w czasie pandemii COVID-19, „Forum Oświatowe” 2021, t. 33, nr 1(65), s. 61–76, https://doi.org/10.34862/fo.2021.1.4.
Brudzińska P., Godawa S., Sytuacja psychospołeczna uczniów podczas pandemii Covid-19, Przegląd badań 2020–2021.04, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika” 2021, t. 41, nr 1, s. 123–146, https://apcz.umk.pl/AUNC_PED/article/view/36240 [dostęp: 6.12.2021].

– portale internetowe i elektroniczne wydania dzienników (należy podać adres URL wraz z datą dostępu [dzień, miesiąc, rok] lub identyfikator DOI)
Kopczyńska Ż., Polki i Polacy o pandemii. Raport z badań socjologów, 15.12.2020, UMK. Portal informacyjny, https://portal.umk.pl/pl/article/polki-i-polacy-opandemii-raport-z-badan [dostęp: 7.10.2021].
Stawicka I., Jak ma wyglądać wywiad środowiskowy w czasie pandemii? Kuratorzy apelują do prezesów sądów, „Dziennik. Gazeta Prawna”, 17.11.2020, https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1496363,kurator-kwarantanna-wywiad-srodowiskowynumer-telefonu-uczestnika-postepowania.html [dostęp: 7.10.2021].

– akty prawne
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach, Dz.U. z 2015 r., poz. 1872 ze zm.

Przypisy
Obowiązują przypisy dolne (pismo wielkości 8–9 pkt.). Do oznaczania powtórzeń należy stosować terminologię łacińską, czyli: op. cit. (dz. cyt.), ibidem (tamże), idem (tenże), eadem (taż).

Przykłady przypisów:
B. Rudofsky, Architecture Without Architects, A Short Introduction to Non- Pedigreed Architecture, Doubleday & Co. Inc., New York 1964.
W. Okoń, Ogólna charakterystyka badań pedagogicznych w Polsce, „Ruch Pedagogiczny” 1964, nr 1, s. 5.

Podstawowe zasady recenzowania publikacji w czasopismach
1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.
2. Stosowanym rozwiązaniem jest model, w którym autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review proces).
3. W innych rozwiązaniach recenzent musi podpisać deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:
– bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
– relacje podległości zawodowej,
– bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
4. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
5. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i formularz recenzencki są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma.
6. Raz w roku, w ostatnim numerze, publikowana jest lista recenzentów. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane.

Formularz recenzji (format doc)
Oświadczenie autora dołączane do składanego artykułu (format pdf)

Oświadczenie
W trosce o rzetelność naukową i jakość publikowanych artykułów Wydawnictwo wdraża procedurę zabezpieczającą przed zjawiskiem ghostwriting. Zarówno zjawisko „ghostwriting” jak i „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej.

„Ghostwriting” – autor/współautor publikacji wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, nie ujawnia jednak swojego udziału jako jeden z autorów lub nie wymienia się jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.
„Guest authorship” – udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

Redakcja informuje, że wszelkie wykryte przypadki „ghostwriting” i „guest authorship” będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów, a także będą dokumentowane wszelkie ujawnione przejawy nierzetelności naukowej.