Instrukcja przygotowania artykułów z zakresu medycyny i zdrowia publicznego

Tematyka czasopisma: dziedzina nauk medycznych i nauk zdrowiu

Zasady ogólne, w tym objętość prac (z wyłączeniem streszczeń, uwzględniając tabele i ryciny)

Nadsyłane prace mogą być publikowane w następujących kategoriach:
• oryginalne prace badawcze: 20 000 – 24 000 znaków ze spacjami
• artykuły poglądowe: 20 000 – 24 000 znaków ze spacjami
• opisy przypadków: 20 000 – 22 000 znaków ze spacjami
• recenzje zawierające komentarze do opublikowanych prac innych autorów: 1 000 – 8 000 znaków ze spacjami
• sprawozdania z wydarzeń naukowych (kongresy, sympozja, konferencje naukowe itp.): 1 000 – 8 000 znaków ze spacjami

Przygotowanie artykułu
Strona tytułowa
Strona tytułowa powinna zawierać: pełny tytuł pracy w języku polskim, imiona i nazwiska wszystkich autorów, afiliację autorów (uczelnia i wydział; podmiot leczniczy i oddział), nr ORCID wszystkich autorów, a także imię i nazwisko, adres i e-mail autora odpowiedzialnego za korespondencję z redakcją. Wszystkie powyższe dane zostaną umieszczone na pierwszej stronie artykułu.

Streszczenia
Streszczenie w języku polskim wraz z wyborem 3–4 słów kluczowych, powinno być umieszczone po stronie tytułowej w tekście każdego rodzaju artykułu i zawierać nie więcej niż 1100 znaków ze spacjami (około 150 słów).
Tekst streszczenia dla prac oryginalnych należy podzielić na cztery części: Wprowadzenie, Materiał i metody, Wyniki oraz Wnioski.
Streszczenia dla pozostałych prac nie powinny zwierać powyższego podziału.
Streszczenie w języku angielskim [zgodne z wersją w języku polskim] wraz z tytułem i słowami kluczowymi należy umieścić po bibliografii.

Tekst główny
Tekst prac oryginalnych należy podzielić na pięć części: Wprowadzenie, Materiał i metody, Wyniki, Dyskusja, Wnioski. Należy ograniczyć objętość Wprowadzenia do informacji niezbędnych dla uzasadnienia celowości przeprowadzonych badań oraz analizy przedstawionych wyników. Używane w pracy skróty należy wymienić przed wprowadzeniem lub podać ich wyjaśnienie przy pierwszym użyciu w tekście.

Prace poglądowe powinny zawierać: Wprowadzenie, tytuły rozdziałów wynikające z omawianej problematyki, Podsumowanie.

Opisy przypadków powinny zawierać: Wprowadzenie, Opis przypadku, Podsumowanie.

Recenzje – tytuł stanowi informacja bibliograficzna o recenzowanej pracy, poza tym struktura tekstu jak w pracach poglądowych.

Podsumowanie powinno zawierać wysoce syntetyczne ujęcie poruszanego w pracy tematu i nie przekraczać 500 znaków ze spacjami.

Prace mogą być przygotowane w języku angielskim. Zasady identyczne jak dla artykułów w języku polskim; w miejsce streszczenia w języku angielskim należy umieścić streszczenie w języku polskim (dotyczy autorów polskich). W przypadku gdy korekta językowa okaże się wykraczać poza rutynowy native speaker proofreading z powodu niezadowalającego poziomu języka angielskiego, artykuł będzie odesłany do autora do poprawy w warstwie językowej.

Krój i rozmiar pisma
Times New Roman o wielkości 12 punktów z interlinią 1,5. Terminy i wyrażenia obcojęzyczne piszemy kursywą. W tekście głównym nie stosować wytłuszczeń i podkreśleń.

Ryciny i tabele
Ryciny i tabele powinny być umieszczone w artykule (umiejscowione w tekście głównym). Dodatkowo osobno należy przesłać oryginalne pliki graficzne w formacie jpg lub TIFF w rozdzielczości 300 dpi oraz edytowalne pliki z danymi do wykresów. Opis rycin i tabel powinien wystarczać do zrozumienia ich zawartości bez odnoszenia się do tekstu głównego.

Przykłady:
Tabela 1. Częstość zaburzeń gospodarki węglowodanowej w badanej grupie. A – grupa kontrolna; B – osoby chore; * oznacza wynik istotny statystycznie
Rycina 1. Średnie stężenie glukozy w surowicy krwi dorosłych mężczyzn w zależności od BMI

Jednostki danych liczbowych należy podawać w nawiasach kwadratowych. Ryciny zawierające wykresy powinny być przedstawione w formie dwuwymiarowej. Preferowana jest forma tabeli bez linii pionowych oddzielających kolumny, zawierająca linie poziome ograniczające od góry i dołu, linię pozioma oddzielającą tytuły kolumn od danych oraz opcjonalnie poziome linie oddzielające wiersze prezentowanych danych lub złożonych tytułów kolumn (przykład poniżej).

Akceptowane są materiały w odcieniach szarości, publikacja materiałów kolorowych wymaga wcześniejszych ustaleń z wydawcą. Ponadto w odpowiednim miejscu w tekście należy wprowadzić odnośnik w nawiasie zwykłym (tabela 1, rycina 1). Ilustracje zaczerpnięte z innych prac i podlegające ochronie prawa autorskiego wymagają pisemnej zgody właściciela praw autorskich i powinny być opatrzone informacją bibliograficzną w postaci odsyłacza do literatury, umieszczonego w podpisie rysunku.

Bibliografia
Odwołania do literatury w tekście należy umieszczać chronologicznie w nawiasie kwadratowym z podaniem numeru cytowanej pozycji piśmiennictwa, zgodnie ze spisem umieszczonym na końcu pracy, a nie w formie przypisów dolnych, umieszczanych pod tekstem głównym. W przypadku kilku pozycji należy podać wszystkie numery przedzielone przecinkami bez spacji lub zakres – jeżeli są to pozycje kolejne, na przykład: [5,8,12] lub [6–9,14]. Numerowanie cytowanych materiałów powinno być zgodne z kolejnością pojawiania się ich w tekście. Preferowany system vancouverski, stosowany w NLM (National Library of Medicine). Nazwiska wszystkich autorów należy podawać z pierwszą literą imienia. W przypadku rozdziałów w książkach należy podać na końcu zakres stron cytowanego rozdziału. Tytuł pozycji należy wyróżnić czcionką pochyłą (italic). Teksty należy opatrzyć identyfikatorami elektronicznymi, jeżeli są dostępne. Wzory sposobu przedstawienia danych bibliograficznych, w zależności od rodzaju źródła, podano poniżej.

  • Artykuł w czasopiśmie naukowym:

Rudnicka-Drożak E, Misztal-Okońska P, Młynarska M. Opinia pracowników szpitalnego oddziału ratunkowego na temat udzielania pomocy medycznej pacjentom w stanie zatrucia alkoholem – doniesienie wstępne. Probl Hig Epidemiol. 2013; 94(3): 577–582.
Buchanan JG, Scott PJ, McLachlan EM. A chromosome translocation in association with periarteritis nodosa and macroglobulinemia. Am J Med. 1967; 42: 1003–1010. doi: 10.1016/0002-9343(67)90081-2.

  • Artykuł w czasopiśmie naukowym w przygotowaniu:

Pontarollo G, Mann A, Brãndao I, Malinarich F, Schöpf M, Reinhardt C. Protease-activated receptor signaling in intestinal permeability regulation. FEBS J. 2019 Sep 8. doi: 10.1111/febs.15055. [Epub ahead of print] [dostęp: 9.09.2019].

  • Książka:

Nowacka M. Etyka a transplantacje. WN PWN, Warszawa 2003.
Seligman MEP, Walker EF, Rosenhan DL. Psychopatologia. Gilewicz J, Wojciechowski A (tłum.). Zysk i S-ka, Poznań 2003.
Groth-Marnat G. The handbook of psychological assessment. 2nd edition. John Wiley & Sons, New York 1990.

  • Rozdział w książce:

Gozdowska J, Durlik M. Kwalifikacja biorcy i żywego dawcy nerki [w:] Cierpka L, Durlik M (red.). Transplantologia Kliniczna. Przeszczepy narządowe. Termedia Wydawnictwa Medyczne, Poznań 2015: 112–125.
Bristow RE, Lagasse LD. Cytoreductive surgery: pelvis [w:] Bristow RE, Karlan BY, Chi DS (eds.). Surgery for Ovarian Cancer. Principles and Practice. 2nd edition. Informa Healthcare, New York 2010: 91–121.

  • Strona internetowa:

World Health Statistics 2019: Monitoring health for the SDGs, sustainable development goals. WHO, Genewa 2019; https://www.who.int/publications/i/item/9789241565707 [dostęp: 2.12.2022].
UNAIDS, Global HIV & AIDS statistics — fact sheet; https://www.unaids.org/en/resources/fact-sheet [dostęp: 25.03.2021].