Państwo i Społeczeństwo
2023 (XXIII) nr 2

e-ISSN 2451-0858
ISSN 1643-8299

DOI: 10.48269/2451-0858-pis-2023-2-010

 

ROLA SZTUKI W NAUCZANIU JĘZYKA OBCEGO DZIECI UZDOLNIONYCH JĘZYKOWO

 

Ewa Donesch-Jeżo
ORCID: 0000-0002-4655-8822
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wydział Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych

Ewa Krysakowska-Budny
ORCID: 0000-0002-1280-5899
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wydział Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych

 

Streszczenie

Celem artykułu jest przedstawienie roli i sposobów zastosowania sztuki w nauczaniu języka obcego dzieci uzdolnionych językowo w wieku wczesnoszkolnym, a ściślej, jakie metody i formy nauczania powinny być traktowane priorytetowo w nauczaniu dzieci o tych zdolnościach. Metodą badawczą była analiza publikacji naukowych. W artykule przedstawiono wpływ sztuki na wielostronny rozwój dziecka (afektywny i kognitywny), a przede wszystkim na korzyści wynikające z nauki języka angielskiego w powiązaniu ze sztuką. Zdefiniowano pojęcie ucznia o ponadprzeciętnych zdolnościach językowych oraz zarekomendowano metody pracy z takimi uczniami. Autorki zwracają uwagę na kompetencje językowe, które mogą być efektywnie kształcone u tych uczniów przy wykorzystaniu sztuki. Wyniki analizy pokazują, że praca z dziećmi ponadprzeciętnie uzdolnionymi językowo jest dużym wyzwaniem dla nauczycieli. Dlatego też przedstawiono przykłady materiałów dydaktycznych, ćwiczeń i zadań, metod i technik integrujących różne formy sztuki i nauczanie języka angielskiego dzieci uzdolnionych językowo (i nie tylko) w wieku wczesnoszkolnym. W konkluzji podkreślono, że sztuka stanowi wspaniałą pomoc dydaktyczną i jest punktem wyjścia dla wielu ćwiczeń i zadań językowych motywujących do autentycznego użycia języka zarówno przez dzieci uzdolnione językowo, jak i nieposiadające takich umiejętności.
Słowa kluczowe: sztuka, nauczanie języka obcego, zdolności językowe, metody nauczania, kompetencje językowe, zintegrowane nauczanie

The role of art in language teaching to linguistically gifted children

Abstract

The aim of the article is the presentation of the role and means of using art in teaching a foreign language to linguistically gifted children at an early-school age, more precisely, what methods and forms of teaching should be prioritised in teaching children with these abilities. The research method was the analysis of the scientific literature dealing with this problem. The article presents the impact of art on multidimensional child development – affective and cognitive, and primarily, on the advantages of learning English related to art. The concept of a linguistically gifted student was defined, and methods of working with students having these abilities were provided. Content, forms, methods, and means used in the work with such students were considered. The authors stress the competencies which may be effectively developed based on art.
The results of the analysis showed that working with gifted children constitutes a challenge for teachers. Therefore, the article presents examples of teaching materials, exercises, tasks, methods, and techniques integrating various forms of art with language learning. In conclusion, the authors emphasise that art is a wonderful teaching aid and may be a starting point for many linguistic tasks motivating to authentic use of language both by gifted students and those who do not possess special linguistic talents.
Key words: art, foreign language teaching, linguistic giftedness, teaching methods, linguistic competencies, integrated teaching