Państwo i Społeczeństwo
2023 (XXIII) nr 2

e-ISSN 2451-0858
ISSN 1643-8299

DOI: 10.48269/2451-0858-pis-2023-2-009

 

ROZWIĄZANIA KREATYWNE W EDUKACJI PLASTYCZNEJ W PRACY Z DZIECKIEM UZDOLNIONYM NA POZIOMIE EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ – DOŚWIADCZENIA WYBRANYCH SZKÓŁ

 

Marcin Cziomer
ORCID: 0000-0003-0270-2287
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wydział Psychologii Pedagogiki i Nauk Humanistycznych

 

Streszczenie

Celem artykułu jest przedstawienie możliwości, które współczesna szkoła polska oferuje uczniom uzdolnionym plastycznie, w szczególności na etapach przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Artykuł odnosi się do znaczenia pracy z dzieckiem uzdolnionym plastycznie oraz do stanu prawnego i faktycznego pracy z takim dzieckiem w świetle zmian przepisów prawa oświatowego w Polsce w ustawie Karta Nauczyciela. W tym kontekście opisane zostały rozwiązania w pracy z dzieckiem uzdolnionym plastycznie w wybranych placówkach oświatowych, a także realne możliwości placówek w tym zakresie. Zgodnie z obowiązującym prawem państwo jest zobowiązane wspierać takich uczniów, jednak z powodu przede wszystkim barier finansowych nakładanych m.in. przez samorządy, wsparcie takie w wielu przypadkach staje się fikcją. Osobne miejsce zajmuje opis pracy z dziećmi uchodźców z Ukrainy, które po wybuchu wojny podjęły naukę w polskich szkołach. W artykule przedstawiono także wybrane rozwiązania wspierające ucznia uzdolnionego plastycznie – konkursy plastyczne, idee korelacji między przedmiotowej STEAM, plenery malarskie czy warsztaty sztuki ludowej. Na koniec opisano kreatywne rozwiązania w pracy z dzieckiem uzdolniony plastycznie na etapie przedszkolnym wykorzystywane na Uniwersytecie w Debreczynie, a także autorskie spostrzeżenia dotyczące metody i formy pracy z takim dzieckiem w Polsce.
Słowa kluczowe: dziecko uzdolnione plastycznie, pedagogika wczesnoszkolna, techniki plastyczne, plenery, warsztaty, kreatywne rozwiązania plastyczne

Creative solutions in art education with talented child. Based on experience of early education level in chosen schools

Abstract

The purpose of the article is the presentation of a possibilities which contemporary polish school offers to art gifted children especially in order to kindergarten and early education level. The article refers to importance of the work with art talented child and a legal status and the actual state of a work with child in order to changes in the educational law in Poland in the act “The Teacher’s Charter”. In this context there were described some solutions of a work with art talented child at chosen educational institutions and their real possibilities in this area. According to the applicable law the State is required to support such students. However for some reasons primarily financial barriers implemented by the Local Governments, such support becomes a fiction. Separate place of the article is devoted to the description of the work with children of refuges from Ukraine, which started their education at Polish schools, after the war broke out. In the article is also description of a chosen solutions, which support art talented child – art competitions, idea of interdisciplinary corelation STEAM, open-air paintings or workshops of the folk art. At the and there is a description of some creative solutions at work with art talented child in kindergarten and early education level implemented in the University of Debrecen, and also the author’s observations concerning the methods and forms of working with such a child in Poland.
Key words: art gifted child, early education, art techniques, open-air painting, workshops, creative art solutions