Państwo i Społeczeństwo
2023 (XXIII) nr 2

e-ISSN 2451-0858
ISSN 1643-8299

DOI: 10.48269/2451-0858-pis-2023-2-006

 

ZASTOSOWANIE PROGRAMU EDUKACYJNEGO EDU-MATRIX W ROZWIJANIU MYŚLENIA KOMPUTACYJNEGO UCZNIÓW KLAS I–III SZKOŁY PODSTAWOWEJ – SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PILOTAŻOWYCH

 

Wojciech Walat
ORCID: 0000-0002-3158-1923
Uniwersytet Rzeszowski, Kolegium Nauk Społecznych

 

Streszczenie

W artykule przedstawiono wyniki badań pilotażowych wykorzystania programu dydaktycznego Edu-Matrix na zajęciach w klasie III szkoły podstawowej. Program ten jest narzędziem komplementarnym, które ma za zadanie wspomagać rozwijanie myślenia komputacyjnego dziecka już na etapie edukacji wczesnoszkolnej. Za pomocą tego programu uczniowie przygotowują się do pełnego rozwiązywania problemów przy użyciu gier i zabaw oraz symulacji komputerowych i programowania wizualnego. Uczeń w naturalny sposób rozwija swoje umiejętności, a wraz z biegiem czasu zaczyna rozwiązywać coraz trudniejsze problemy, kieruje się w stronę zaawansowanej algorytmiki, wybiera język programowania, a􀁢następnie uczy się go i zaczyna programować. Ten łańcuch sytuacji edukacyjnych poprzedza uczenie się programowania za pomocą programów komputerowych i/lub powinien być z nim współbieżny.
Słowa kluczowe: program/matryca Edu-Matrix, myślenie komputacyjne, edukacja wczesnoszkolna, edukacja informatyczna, edukacja matematyczna

Application of the Edu-Matrix educational program in developing computational thinking of students in grades 1–3 of primary school – a report from a pilot study

Abstract

The article presents the results of pilot studies on the use of the Edu-Matrix teaching program in classes in the third grade of primary school. This program is a complementary tool that is designed to support the development of a child’s computational thinking already at the stage of early school education. With this program, students prepare to fully solve problems using games, computer simulations and visual programming. The student naturally develops his skills, and over time he begins to solve more and more difficult problems with increased complexity, moves towards advanced algorithms, chooses a programming language, and then learns it and starts programming. This chain of learning situations precedes and/or should be concurrent with learning programming using computer programs.
Key words: Edu-Matrix program/matrix, computational thinking, early school education, IT education, mathematical education