Państwo i Społeczeństwo
2023 (XXIII) nr 2

e-ISSN 2451-0858
ISSN 1643-8299

DOI: 10.48269/2451-0858-pis-2023-2-004

 

ROZWIJANIE ZDOLNOŚCI UCZNIÓW ZAGROŻONYCH NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM

 

Ewelina Winiarczyk-Waleniak
ORCID: 0000-0002-9436-1311
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych

 

Streszczenie

Rozwijanie zdolności i uzdolnień uczniów jest zarówno zadaniem, jak i wyzwaniem współczesnej edukacji. Kwestia ta jest szczególnie ważna dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym, ponieważ bazowanie na potencjale posiadanym przez tych młodych ludzi może prowadzić do ich szybszego uspołecznienia. W artykule zdefiniowano termin „zdolność” oraz ukazano spektrum zdolności wyróżnionych przez Janinę Uszyńską-Jarmoc, Beatę Kunat i Jerzego Mantura. W dalszej części zaprezentowano sposoby rozwijania poszczególnych rodzajów zdolności wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą.
Słowa kluczowe: niedostosowanie społeczne, zdolności, uczeń zdolny

Developing the abilities of students at risk of social maladjustment

Abstract

Developing students’ abilities and talents is both a task and a challenge of modern education. This issue is particularly important for students at risk of social maladjustment, because building on the potential possessed by these young people can lead to their faster socialization. The paper presented here defines the term “abilities” and the spectrum of abilities distinguished by Janina Uszynska-Jarmoc, Beata Kutnar and Jerzy Mantur is shown. The fallowing section present ways to develop particular types of abilities of the charges of the Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Solcu nad Wisłą were presented.
Key words: social maladjustment, abilities, gifted student