Państwo i Społeczeństwo
2023 (XXIII) nr 2

e-ISSN 2451-0858
ISSN 1643-8299

DOI: 10.48269/2451-0858-pis-2023-2-003

 

UCZEŃ ZDOLNY W ŚRODOWISKU I SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

 

Anna Badora
ORCID: 0000-0003-4027-6792
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych

 

Streszczenie

W artykule podjęto próbę określenia, jak działania podejmowane przez środowisko i społeczność lokalną na rzecz ucznia zdolnego są oceniane przez badanych studentów. Artykuł składa się z czterech części. W pierwszej określono, w jaki sposób definiowane są zdolności; w drugiej wymieniono i opisano funkcje, które środowisko przyjmuje wobec zdolności ucznia. W części trzeciej przeprowadzono analizę jakościową swobodnych wypowiedzi studentów. Następnie sformułowano wnioski.
Słowa kluczowe: uczeń zdolny, środowisko lokalne, społeczność lokalna

The gifted student in the environment and the community

Abstract

The article attempts to determine how the actions taken by the environment and the community in support of the gifted student are evaluated by the students surveyed. The article consists of four parts. The first identifies how giftedness is defined; the second lists and describes the functions that the environment assumes towards the student’s giftedness. In the third part, a qualitative analysis of the students’ free statements was carried out. This is followed by the formulation of conclusions.
Key words: gifted pupil, local environment, local community