Państwo i Społeczeństwo
2023 (XXIII) nr 1

e-ISSN 2451-0858
ISSN 1643-8299

DOI: 10.48269/2451-0858-pis-2023-1-012

 

SPONTANICZNA PERFORACJA ŚCIANY ŻOŁĄDKA PRZEMIESZCZONEGO DO KLATKI PIERSIOWEJ JAKO NIETYPOWA ODMIANA ZESPOŁU BOERHAAVEGO

 

Krzysztof Aksędowski
ORCID: 0000-0002-2983-2615
Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, Oddział Chirurgii Ogólnej

Andrzej L. Komorowski
ORCID: 0000-0002-5763-7921
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, Oddział Chirurgii Onkologicznej
Uniwersytet Rzeszowski, Kolegium Nauk Medycznych, Zakład Chirurgii

 

Streszczenie

W artykule opisano przypadek 67-letniej pacjentki, która została przyjęta do Oddziału Chirurgii Ogólnej z powodu niedrożności przewodu pokarmowego. Śródoperacyjnie stwierdzono przepuklinę rozworu przełykowego. W trakcie odprowadzenia worka przepuklinowego przepukliny przeponowej do jamy otrzewnej stwierdzono linijne pęknięcie na tylnej ścianie żołądka. Przemieszczenie żołądka do klatki piersiowej u chorych z przepukliną rozworu przełykowego stwarza warunki anatomiczne do wystąpienia objawów podobnych do objawów zespołu Boerhaavego. Pęknięcie cewy pokarmowej w obrębie klatki piersiowej z następowym zapaleniem śródpiersia jest obciążone bardzo wysokim ryzykiem zgonu, sięgającym 40%. W publikacji zaprezentowano opis samoistnego pęknięcia tylnej ściany żołądka przemieszczonej do klatki piersiowej.
Opisany przypadek, będący jednym z pierwszych w literaturze światowej opisów pęknięcia żołądka
w śródpiersiu, wskazuje, że współistnienie rozległej przepukliny rozworu przełykowego, otyłości i perforacji żołądka z następowym zapaleniem płuc jest bardzo trudną w leczeniu sytuacją kliniczną.
Słowa kluczowe: niedrożność przewodu pokarmowego, perforacja żołądka, przepuklina rozworu przełykowego, zespół Boerhaavego

Spontaneous perforation of the gastric wall displaced into the thorax as an atypical variant of Boerhaave syndrome

Abstract

This article describes the case of a 67-year-old female patient who was admitted to the Department of General Surgery for gastrointestinal obstruction. Intraoperatively, an esophageal hiatal hernia was found. During drainage of the diaphragmatic hernia sac into the peritoneal cavity, a linear rupture was found on the posterior wall of the stomach. The stomach displacement into the thorax in patients with hiatal hernias creates anatomical conditions similar to those in a typical Boerhaave syndrome. Rupture of the gastrointestinal tube in the thorax with subsequent mediastinitis carries a high death risk of up to 40%. In this paper, we describe a spontaneous rupture of the posterior wall of the stomach displaced into the thorax.
This case, one of the first descriptions in the literature on gastric rupture in the mediastinum, shows that the coexistence of extensive hiatal hernia, obesity, and gastric perforation with subsequent pneumonia is a very difficult clinical situation to treat.
Key words: hiatal hernia, gastrointestinal obstruction, gastric perforation, Boerhaave syndrome