Państwo i Społeczeństwo
2023 (XXIII) nr 1

e-ISSN 2451-0858
ISSN 1643-8299

DOI: 10.48269/2451-0858-pis-2023-1-010

 

WYKORZYSTANIE TERAPEUTYCZNYCH WŁAŚCIWOŚCI SOLI W PROFILAKTYCE I LECZENIU CHORÓB UKŁADU ODDECHOWEGO

 

Magdalena Kamińska
ORCID: 0000-0003-4951-7310
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Biomedycznych

Beata Krusiec-Świdergoł
ORCID: 0000-0002-8766-0671
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Biomedycznych

 

Streszczenie

Naturalne metody terapii stosowane są obecnie jako uzupełnienie medycyny konwencjonalnej. Haloterapia jest kierunkiem balneoterapii, w którym sól stanowi naturalny surowiec leczniczy. Jako chlorek sodu sól występuje w przyrodzie głównie w postaci soli kamiennej i solanki. Suchy aerozol solny jest trzecim tworzywem leczniczym, występującym naturalnie w wyrobiskach kopalnianych przekształconych na ośrodki sanatoryjne, jak również, dzięki postępowi technicznemu, możliwe jest jego stosowanie w warunkach naziemnych. Droga inhalacyjna umożliwia wprowadzenie leczniczego aerozolu solnego bezpośrednio do narządu docelowego, co ogranicza ryzyko efektów ubocznych terapii. Skuteczność haloterapii w leczeniu chorób układu oddechowego została potwierdzona licznymi badaniami przeprowadzonymi zarówno w naturalnych komorach solnych, jak i w grotach naziemnych. Dzięki haloterapii możliwe jest zminimalizowanie dawki i częstotliwości stosowania standardowej farmakoterapii w chorobach układu oddechowego.
Słowa kluczowe: haloterapia, aerozol solny, subterraneoterapia, groty solne

The therapeutic properties of salt in the prevention and treatment of respiratory diseases

Abstract

Natural methods of therapy are now used as a supplement to conventional medicine. Halotherapy is a variety of balneotherapy in which salt is treated as a natural medicinal raw material. As sodium chloride, salt occurs in nature mainly as rock salt and brine. Dry salt aerosol is the third medicinal material that occurs naturally in mine workings transformed into sanatorium centers, and, thanks to technological progress, it is possible to use it in underground conditions. The inhalation route enables the introduction of the therapeutic salt spray directly into the target organ, which reduces the risk of the side effects of the therapy. The effectiveness of halotherapy in the treatment of respiratory diseases has been confirmed by numerous studies conducted both in natural salt chambers and in ground caves. Thanks to halotherapy, it is possible to minimize the dose and frequency of standard pharmacotherapy in respiratory diseases.
Key words: halotherapy, salt aerosol, subterraneotherapy, salt caves