Państwo i Społeczeństwo
2023 (XXIII) nr 1

e-ISSN 2451-0858
ISSN 1643-8299

DOI: 10.48269/2451-0858-pis-2023-1-007

 

CHARAKTERYSTYKA PACJENTÓW PEDIATRYCZNYCH Z WIELOUKŁADOWYM ZESPOŁEM ZAPALNYM W ASPEKCIE OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ

 

Klaudia Kowalska
ORCID: 0000-0001-7320-7801
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Oddział Chirurgii i Urologii Dziecięcej i Pediatrii

Marta Katarzyna Hreńczuk
ORCID: 0000-0001-9103-8730
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Transplantacyjnego i Leczenia Pozaustrojowego

 

Streszczenie

Wprowadzenie: Wieloukładowy zespół zapalny u dzieci (PIMS) jest nową jednostką chorobową, która nie została jeszcze całkowicie przebadana. Celem pracy jest scharakteryzowanie pacjentów z PIMS w aspekcie procedur diagnostycznych, terapeutycznych i występujących objawów, co może ukierunkować opiekę pielęgniarską.
Materiał i metody: Wykorzystano metodę analizy dokumentacji medycznej. Grupę badaną stanowiło
50 pacjentów, z przewagą płci męskiej; średnia wieku wynosiła 8,32±4,40 roku.
Wyniki: PIMS diagnozowany był średnio w 3±5 dobie od rozpoczęcia hospitalizacji. Najczęstszymi
objawami były: osłabienie (88%), wysypka (80%), nastrzyknięcie spojówek (68%), czerwone wargi
(66%), ból brzucha (60%). Badania laboratoryjne były wykonywane średnio 4±3-krotnie w trakcie
hospitalizacji.
Wnioski: W opiece nad pacjentem z PIMS personel pielęgniarski powinien się szczególnie zaangażować w diagnostykę i terapię, realizując funkcję terapeutyczną, na co wskazują liczne i powtarzane procedury diagnostyczne i lecznicze. Mnogość objawów wskazuje na duże znaczenie funkcji opiekuńczej.
Słowa kluczowe: wieloukładowy zespół zapalny (PIMS), COVID-19, SARS-CoV-2

Characteristics of patients with multisystem inflammatory syndrome in terms of nursing care

Abstract

Introduction: Pediatric multisystem inflammatory syndrome (PIMS) is a new disease entity that has not yet been fully investigated. The aim of this study is to characterize patients in terms of diagnostic and therapeutic procedures and symptoms, which can direct nursing care.
Material and methods: The method of medical documentation analysis was used. The study group consisted of 50 patients, predominantly male, the mean age was 8.32±4.40 years.
Results: PIMS was diagnosed on average 3±5 days after the start of hospitalization. The most common symptoms were asthenia (88%), rash (80%), conjunctival injection (68%), red lips (66%), abdominal pain (60%). Laboratory tests were performed on average 4±3 times during hospitalization.
Conclusions: In the care of a patient with PIMS, the nursing staff should be particularly involved in diagnostics and therapy, performing a therapeutic function, which is indicated by numerous and repeated diagnostic and therapeutic procedures. The multitude of symptoms indicates the importance of the caring function.
Key words: multisystem inflammatory syndrome (PIMS), COVID-19, SARS-CoV-2