Państwo i Społeczeństwo
2023 (XXIII) nr 1

e-ISSN 2451-0858
ISSN 1643-8299

DOI: 10.48269/2451-0858-pis-2023-1-006

 

LIOFILIZOWANE OWOCE RÓŻY OBNIŻAJĄ POZIOM KORTYZOLU U STUDENTÓW PO STRESIE EGZAMINACYJNYM

 

Małgorzata Kalemba-Drożdż
ORCID: 0000-0002-7017-3279
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Zakład Biochemii

Agnieszka Cierniak
ORCID: 0000-0001-6537-2954
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Zakład Biochemii

Agata Grzywacz-Kisielewska
ORCID: 0000-0001-6950-4475
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Zakład Biochemii

 

Streszczenie

Wprowadzenie: Ekstrakty roślinne bogate w polifenole mogą modyfikować poziom stresu. Celem projektu było zbadanie, czy liofilizowane owoce róży (Rosa rugosa) przyjmowane doustnie przez studentów wpływają na poziom kortyzolu przed i po silnie stresującym egzaminie.
Materiał i metody: Badanie o charakterze podwójnie ślepej próby objęło zdrowych ochotników rekrutowanych pośród studentów kierunków medycznych. Uczestnicy w grupie badanej przyjmowali kapsułki zawierające po 400 mg liofilizowanych mielonych owoców róży przez pięć kolejnych dni poprzedzających egzamin (stresor). W tym czasie grupa kontrolna przyjmowała placebo. Uczestnicy wypełnili ankietę dotyczącą ich płci, stylu życia, historii chorób, aktywności fizycznej, stosowanej diety, używek, leków i suplementów diety. Próbki śliny do oznaczenia poziomu kortyzolu zostały pobrane trzykrotnie: rano przed rozpoczęciem fazy eksperymentalnej, rano przed stresorem oraz godzinę po ustąpieniu stresora. Poziom kortyzolu w ślinie oznaczono metodą immunoenzymatyczną.
Wyniki: Stwierdzono, że przyjmowanie liofilizowanych owoców róży przez pięć dni istotnie zmniejsza poziom kortyzolu u studentów po egzaminie w porównaniu z grupą przyjmującą placebo. Nie wykazano różnic w poziomie kortyzolu przed egzaminem niezależnie od przyjmowanego preparatu. Żaden inny analizowany czynnik nie wpływał na stężenie hormonu stresu u studentów.
Wnioski: Liofilizowane owoce róży mogą pomagać w osłabieniu skutków stresu.
Słowa kluczowe: kortyzol, kortyzol w ślinie, stres, owoce róży, Rosa rugosa, stres egzaminacyjny, stresor, polifenole, flawonoidy, antocyjany

Freeze-dried rose hips decrease cortisol levels in students after the stress of exams

Abstract

Introduction: Plant extracts rich in phenolic compounds may modify the stress level. The aim of this project is to investigate whether freeze-dried rosehips (Rosa rugosa), taken orally by students, affect cortisol concentration before and after a highly stressful exam.
Material and methods: The double-blind study included healthy volunteers recruited from medical and health sciences students. Participants in the study group took capsules containing 400 mg of freeze-dried ground rosehips for five consecutive days preceding the exam (stressor). At that time, the control group was taking a placebo (120 mg of glucose). Participants completed a questionnaire on their gender, lifestyle, medical history, physical activity, diet, stimulants, medications and dietary supplements. Saliva samples for determining the level of cortisol in saliva were taken three times: in the morning before the beginning of the experimental phase, in the morning before the stressor, and one hour after the stressor subsided. The level of cortisol in saliva was determined using ELISA.
Results: It was found that taking freeze-dried rosehips for five days significantly reduced the level of cortisol in students after the exam compared to the placebo group. There were no differences in the level of cortisol before the exam, regardless of the preparation taken. No other analyzed factor influenced the concentration of the stress hormone in students.
Conclusions: Freeze-dried rosehips can help reduce the effects of stress.
Key words: cortisol, salivary cortisol, stress, rosehips, Rosa rugosa, examination stress, stressor, polyphenols, flavonoids, anthocyanins