Państwo i Społeczeństwo
2022 (XXII) nr 2

e-ISSN 2451-0858
ISSN 1643-8299

DOI: 10.48269/2451-0858-pis-2022-2-008

 

FASCYNACJA ZACHODU ARCHITEKTURĄ JAPOŃSKĄ. TWÓRCZOŚĆ KENGO KUMY, SANAA I JUN’YI ISHIGAMIEGO W ASPEKCIE POSZUKIWANIA NOWEGO PARADYGMATU ARCHITEKTURY ZACHODU

 

Barbara Stec
ORCID: 0000-0002-8366-0367
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wydział Architektury i Sztuk Pięknych

 

Streszczenie

W artykule podjęto próbę analizy przejawów współczesnej fascynacji architekturą japońską na Zachodzie. Celem badawczym było wyodrębnienie cech współczesnej architektury japońskiej odpowiadających poszukiwanej dziś nowej tożsamości architektury Zachodu. Jako metodę badawczą przyjęto analizę tekstów krytycznych wraz z analizą wybranych realizacji architektonicznych powstałych od końca XX w. do dziś, sporadycznie odnosząc się do opracowań i przykładów wcześniejszych. Określono podstawowe założenia pracy oraz zarysowano historię kulturowych przepływów między Japonią a Zachodem w drugiej połowie XIX w. i w wieku XX jako tło dla współczesnych odniesień Zachodu do architektury Japonii. Określono cechy/kategorie przestrzeni wspólne dla tradycyjnej japońskiej architektury i współczesnej zachodniej myśli filozoficznej oraz wskazano je w projektach Kengo Kumy, SANAA i Jun’yi Ishigamiego. We wnioskach podano cechy architektury japońskiej, korespondujące z kształtowanym dziś nowym paradygmatem architektury Zachodu.
Słowa kluczowe: architektura, architektura japońska, architektura relacji, środowisko, natura

Western fascination with Japanese architecture. The work of Kengo Kuma, SANAA and Jun’ya Ishigami in the aspect of searching for a new paradigm of Western architecture

Abstract

The article attempts to analyze the symptoms of a contemporary fascination with Japanese architecture
in the West. The research goal was to distinguish the features of contemporary Japanese architecture
that correspond to the new identity of Western architecture that is currently being sought. The method
of research was the analysis of critical texts with the analysis of selected architectural realizations created from the end of the 20th century until today, sporadically referring to earlier studies and examples. The basic assumptions of the work were defined, the history of cultural flows between Japan and the West in the second half of the nineteenth and twentieth centuries was outlined as a background for the contemporary Western references to Japanese architecture. The features / categories of space in traditional Japanese architecture and contemporary Western philosophical thought were specified and indicated in the projects of Kengo Kuma, Sanaa and Jun’ya Ishigami. The conclusion provide the features of Japanese architecture that correspond to the new paradigm of Western architecture that is being formed today.
Key words: architecture, Japanese architecture, Western architecture, architecture of relation, environment, nature