Państwo i Społeczeństwo
2022 (XXII) nr 2

e-ISSN 2451-0858
ISSN 1643-8299

DOI: 10.48269/2451-0858-pis-2022-2-003

 

WSPÓLNE WARSZTATY PROJEKTOWE WYDZIAŁU ARCHITEKTURY I SZTUK PIĘKNYCH KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO I KATEDRY ARCHITEKTURY NA WYDZIALE INŻYNIERII I PROJEKTOWANIA UNIWERSYTETU HOSEI W TOKIO. DOŚWIADCZENIA DYDAKTYCZNE I REFLEKSJE NAUKOWO-BADAWCZE

 

Piotr Wróbel
ORCID: 0000-0002-6153-0481
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wydział Architektury i Sztuk Pięknych

 

Streszczenie

Celem artykułu jest analiza przebiegu i ocena rezultatów działań w ramach warsztatów projektowych przeprowadzonych wiosną 2020 r., w czasie pandemii Covid-19, ze studentami Wydziału Architektury Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Katedry Architektury na Wydziale Inżynierii i Projektowania Uniwersytetu Hosei w Tokio. Tematem warsztatów było badanie pojęcia mieszkalnictwa publicznego w XXI w. na przykładzie osiedla Nishi-Yamato Danchi zbudowanego w Tokio w latach 1960–1970.
W badaniu wykorzystano materiały zebrane przez autora – uczestnika i obserwatora warsztatów. Wyniki badań potwierdzają możliwości praktycznego wykorzystania ogólnodostępnych zasobów wizualizacji powierzchni ziemi, uzyskanych dzięki teledetekcji lotniczej i satelitarnej, oraz efektywnego komunikowania się przez Internet w czasie działalności dydaktycznej.
Międzynarodowe warsztaty projektowe poszerzyły wiedzę uczestników na temat architektury mieszkaniowej, skłoniły do poprawy jakości kształcenia studentów, były także źródłem tematów badawczych np. dotyczących architektury transkulturowej.
Słowa kluczowe: danchi, architektura mieszkaniowa Japonii, architektura transkulturowa, warsztaty projektowe

Joint design workshops of the Faculty of Architecture and Fine Arts of the Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University and the Department of Architecture at the Faculty of Engineering and Design of the Hosei University in Tokyo. Didactic experiences and scientific and research reflections

Abstract

The aim of the article is to analyze the course and evaluate the results of activities as part of the design workshops of the design studio conducted in spring 2020, during the Covid-19 pandemic, with students of the Faculty of Architecture at the Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University and the Department of Architecture at the Faculty of Engineering and Design of the Hosei University in Tokyo. The topic of the workshop was to study the concept of public housing in the 21st century using the example of the Nishi-Yamato Danchi housing estate built in Tokyo in 1960–1970.
The study used materials collected by the author – participant and observer of the workshops. The results of the research confirm the possibility of practical use of generally available resources of visualization of the earth’s surface obtained thanks to aerial and satellite remote sensing, as well as effective communication via the Internet during teaching activities.
International design workshops broaden the participants’ knowledge of residential architecture, encourage the improvement of the quality of student education, and are also a source of research topics, for example on transcultural architecture.
Key words: danchi, Japanese residential architecture, transcultural architecture, design workshops