Państwo i Społeczeństwo
2022 (XXII) nr 1

e-ISSN 2451-0858
ISSN 1643-8299

DOI: 10.48269/2451-0858-pis-2022-1-005

 

URINARY INCONTINENCE IN POST-MENOPAUSAL WOMEN AND ITS IMPACT ON LIFESTYLE AND AREAS OF LIFE

 

Edyta D. Laska
ORCID: 0000-0002-4999-1955
Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, Faculty of Medicine and Health Sciences, Department of Nursing, Krakow, Poland

Anna Lubas
ORCID: 0000-0001-5568-5500
Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, Faculty of Medicine and Health Sciences, Department of Gynecology and Urogynecology, Krakow, Poland

Wioletta K. Szepieniec
ORCID: 0000-0002-3490-7669
Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, Faculty of Medicine and Health Sciences, Department of Gynecology and Urogynecology, Krakow, Poland

Joanna Kin-Dąbrowska
ORCID: 0000-0002-8404-3360
Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, Faculty of Medicine and Health Sciences, Department of Nursing, Krakow, Poland

Paweł Szymanowski
ORCID: 0000-0002-9765-550X
Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, Faculty of Medicine and Health Sciences, Department of Gynecology and Urogynecology, Krakow, Poland

 

Abstract

Introduction: Urinary incontinence is a global problem, as shown by statistics. This study assesses the impact of urinary incontinence on lifestyle and areas of life in pre- and post-menopausal patients in southern Poland.
Material and methods: The study used an original diagnostic questionnaire to survey a group of 492 women. The following tests and coefficients were used for analysis: the Spearman and Pearson rank correlation coefficient, Student’s t-test, and non-parametric tests of the significance of differences.
Results: There were significant differences between the group of pre- and post-menopausal women in the occurrence of urinary urgency (p = 0.001), stress urinary incontinence grade III (p = 0.018), stress urinary incontinence grade II (p > 0.001) and in the amount of urination at night. There was also a correlation between the number of symptoms and lifestyle changes (rs = 0.786; p < 0.001) and the number of areas of life affected by the condition (rs = 0.789; p < 0.001).
Conclusions: Urge and stress urinary incontinence are more common after menopause. Pre-menopausal women experience fewer incontinence symptoms and make fewer lifestyle changes.
Key words: urinary incontinence, menopause, lifestyle, area of life

Nietrzymanie moczu u kobiet po menopauzie i jego wpływ na styl i sfery życia

Streszczenie

Wprowadzenie: Nietrzymanie moczu jest globalnym problemem, co pokazują statystyki. Badanie oceniało wpływ nietrzymania moczu na styl i sfery życia u pacjentek przed – i pomenopauzalnych w południowej Polsce.
Materiał i metody: W badaniu zastosowano sondaż diagnostyczny w grupie 492 kobiet z wykorzystaniem autorskiej ankiety. Do analizy użyto: współczynniki korelacji rangowej Spearmana i Pearsona, test t-Studenta oraz nieparametryczne testy istotności różnic.
Wyniki: Stwierdzono istotne różnice między grupą kobiet przed i po menopauzie w kwestii występowania: parć naglących (p = 0,001), wysiłkowego nietrzymania moczu w stopniu III (p = 0,018), wysiłkowego nietrzymania moczu w stopniu II (p > 0,001) oraz w ilości oddawania moczu w nocy. Stwierdzono także zależność między liczbą objawów a zmianami stylu życia (rs = 0,786; p < 0,001) oraz liczbą sfer życia, na które wpływa choroba (rs = 0,789; p < 0,001).
Wnioski: Parcia naglące i wysiłkowe nietrzymanie moczu występują częściej po menopauzie. Kobiety przed menopauzą doświadczają mniejszej liczby objawów nietrzymania moczu i dokonują mniejszych zmian w stylu życia.
Słowa kluczowe: nietrzymanie moczu, menopauza, styl życia, sfera życia