Państwo i Społeczeństwo
2022 (XXII) nr 1

e-ISSN 2451-0858
ISSN 1643-8299

DOI: 10.48269/2451-0858-pis-2022-1-001

 

WSTĘPNA OCENA WYZNACZNIKÓW WŁASNEJ MOTYWACJI I ZAANGAŻOWANIA W PROFILAKTYCZNĄ APLIKACJĘ MOBILNĄ — WYNIKI BADAŃ FOKUSOWYCH

 

Agnieszka Fusińska-Korpik
ORCID: 0000-0002-9711-261X
Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie, Oddział Psychiatryczny Kraków-Krowodrza I
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Katedra Psychiatrii

Anna Depukat
Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie, Zastępca Dyrektora do spraw Lecznictwa

Monika Noga
Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie, Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu

 

Streszczenie

Wprowadzenie: W ostatnich latach, wraz z postępem technologicznym, można zaobserwować znaczny wzrost zainteresowania wykorzystaniem nowoczesnych technologii do wzmacniania motywacji własnej w zakresie edukacji. Refleksje na ten temat pojawiają się w takich dziedzinach nauki jak: psychologia, pedagogika oraz medycyna. Szczególną uwagę poświęca się szeroko pojętemu zjawisku samokształcenia i takim jego wyznacznikom jak motywacja wewnętrzna czy autodeterminacja. Rozważania te są nie tylko teoretyczną odpowiedzią na zachodzące w świecie społeczno-technologicznym zmiany, ale także są źródłem wskazówek do projektowania i implementacji praktycznych rozwiązań. Wykorzystanie nowoczesnych technologii jest współczesnym wyzwaniem również w obszarze promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. Artykuł stanowi refleksję na temat możliwości i ograniczeń aplikacji mobilnych wspierających procesy automotywacyjne w zakresie zmiany zachowań zdrowotnych.
Materiał i metody: Artykuł zawiera przegląd podstawowych informacji na temat potencjału aplikacji mobilnych w obszarze zdrowia, a także jakościowy opis badań fokusowych użytkowników testujących aplikację Walk4Change.
Wyniki: Respondenci wskazali podstawowe elementy wspierające motywację do wprowadzania i utrzymywania zmian w zachowaniach zdrowotnych w środowisku wirtualnym. Do podstawowych zmian należy zaliczyć responsywność aplikacji, możliwość rywalizacji zinnymi użytkownikami, różnorodność zadań oraz kwestie związane ze stroną technologiczną (reklamy, działanie techniczne).
Wnioski: Aplikacje mobilne mogą stanowić narzędzie służące wzmacnianiu automotywacji w odniesieniu do zmian zachowań zdrowotnych. Należy zwrócić uwagę na taką konstrukcję aplikacji i zawartych w nich zadań, która będzie zapewniała różnorodność oraz responsywność dla ich użytkowników.
Słowa kluczowe: aplikacje mobilne, automotywacja, zachowania zdrowotne

Preliminary assessment of determinants of self-motivation and involvement in a preventive mobile application – results of focus study

Abstract

Introduction: In recent years, with technological progress, there has been a significant increase in interest in using modern technologies in strengthening self-motivation in education. Reflections on this topic appear in psychological, pedagogical and medical sciences. Particular attention has been paid to the phenomenon of self-education in general and its determinants such as internal motivation and self-determination. These considerations are not only a theoretical response to changes in the socio-technological world, but also provide guidance for the design and implementation of practical solutions. The use of modern technologies also poses a contemporary challenge in the area of health promotion and prevention. This article reflects on the possibilities and limitations of mobile applications that support the self-motivational processes that lead to a change in health behaviors.
Material and methods: This article provides an overview of the basic information on the potential of mobile applications in the area of health, as well as a qualitative description of studies of users who tested the Walk4Change application.
Results: Respondents pointed to the basic elements that support the motivation to introduce and maintain changes in health behaviors in a virtual environment. The basic ones include the responsiveness of the application, the ability to compete with other users, as well as a variety of tasks and issues related to the technological side (advertizing, technical action).
Conclusions: Mobile applications can be a tool for strengthening self-motivation in relation to changes in health behaviors. Attention should be paid to the design of the application and the tasks contained in them, which will ensure diversity and responsiveness for its users.
Key words: mobile applications, self-motivation, health behaviors