Państwo i Społeczeństwo
2021 (XXI) nr 2

e-ISSN 2451-0858
ISSN 1643-8299

DOI: 10.48269/2451-0858-pis-2021-2-006

 

Anna Wojnar-Płeszka [ORCID: 0000-0003-3421-6830]
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 

WYKORZYSTANIE TEORII INTELIGENCJI WIELORAKICH GARDNERA W PROGRAMACH NAUCZANIA ZINTEGROWANEGO

Streszczenie
Autorka krótko charakteryzuje założenia teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera, a następnie analizuje wykorzystanie tej teorii w dostępnych programach nauczania w nauczaniu zintegrowanym. Odwołuje się do przeprowadzonych badań dotyczących wykorzystania takich programów, ich dostępności, wiedzy nauczycieli praktyków w zakresie diagnozowania uzdolnień kierunkowych, związku wybranego programu nauczania z teorią inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Porusza problem uzdolnień kierunkowych, ich diagnozy, programów nauczania kształcenia zintegrowanego oraz samej indywidualizacji procesu nauczania. Artykuł zamyka podsumowanie i prezentacja wniosków z analizy badań własnych
Słowa kluczowe: teoria inteligencji wielorakich Howarda Gardnera, zdolności kierunkowe, diagnoza zdolności kierunkowych, programy nauczania, kształcenie zintegrowane

The use of Gardner’s theory of multiple intelligences based curricula in integrated teaching
Abstract
The author briefly describes the assumptions of Howard Gardner’s theory of multiple intelligences, and then analyses the use of this theory in available curricula in integrated teaching. She refers to conducted research on the use of such programs, their availability, knowledge of practicing teachers in the field of diagnosing directional abilities, the relationship between the chosen curriculum and theory of multiple intelligences by Howard Gardner, directional abilities, diagnosis of directional abilities, curricula, integrated education individualization of the teaching process. The article closes with asummary and presentation of conclusions from the analysis of own research.
Key words: theory of multiple intelligences by Howard Gardner, directional abilities, diagnosis of directional abilities, curricula, integrated education

Pobierz artykuł w PDF