Państwo i Społeczeństwo
2021 (XXI) nr 2

e-ISSN 2451-0858
ISSN 1643-8299

DOI: 10.48269/2451-0858-pis-2021-2-005

 

Angelika Dziurowicz-Trzos
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 

EDUKACJA E-LEARNINGOWA W CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA W ŚWIETLE OPINII NAUCZYCIELI GMINNEGO CENTRUM EDUKACJI W IGOŁOMI – DONIESIENIA Z BADAŃ

Streszczenie
Celem pracy było zobrazowanie/opis pracy zdalnej z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych do nauki e-learningowej w czasie pandemii koronawirusa z punktu widzenia nauczycieli pracujących czynnie zawodowo w przedszkolu i szkole. Analizą objętych zostało 105 respondentów – czynnych zawodowo nauczycieli z Gminnego Centrum Edukacji oraz Przedszkola Samorządowego im. Misia Uszatka w Igołomi. Badania przeprowadzono w marcu w 2021 roku metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem techniki ankiety i techniki obserwacji. Z badań wynika, że 53% nauczycieli jest w przedziale wiekowym 41–50 lat, staż pracy dla 69% wynosi powyżej 15 lat, 99 % badanych posiada wyższe wykształcenie, 80% badanych nie chciałoby kontynuować pracy zdalnej, 70% badanych ocenia negatywnie pracę uczniów na platformach e-learningowych, zarazem jednak 70% badanych dostrzega plusy pracy zdalnej, czego przykładem jest m.in. brak konieczności upominania uczniów na zajęciach, jak w przypadku lekcji stacjonarnych.
Słowa kluczowe: media, urządzenia multimedialne, edukacja e-learningowa w czasie pandemii koronawirusa

E-learning education during the coronavirus pandemic in the light of the opinions of teachers of the Commune Education Center in Igołomia
Abstract
The aim of the study was to illustrate/describe remote work with the use of multimedia devices for e-learning during the coronavirus pandemic from the point of view of teachers working professionally in kindergartens and schools. The research covered 105 respondents, including 10 pre-school education teachers and 37 education teachers early childhood and 58 teachers of grades IV–VIII – professionally active teachers in the Commune Education Center and the Miś Uszatek’ Kindergarten of the Self-Government in Igołomia in March 2021 by the method of a diagnostic survey using the survey technique and observation technique (observation conducted in 2019/2020). The research shows that 53% of teachers are between 41 and 50 years old, and 69% of the teachers have more than 15 years of work experience, 99% of the respondents have higher education. 80% of respondents would not like to continue working remotely, 70% of respondents negatively evaluate the work of students on e-learning platforms, however 70% of respondents find advantages of remote work, an example of which is e.g. no admonishing students in class, as in the case of traditional work.

Key words: media, multimedia devices, e-learning education during Coronavirus pandemic

Pobierz artykuł w PDF