Państwo i Społeczeństwo
2021 (XXI) nr 2

e-ISSN 2451-0858
ISSN 1643-8299

DOI: 10.48269/2451-0858-pis-2021-2-004

 

Marta Cieślik
Pedagog, Szkoła Podstawowa nr 43 w Krakowie im. Komisji Edukacji Narodowej
Piotr Pytel
Psycholog, Szkoła Podstawowa nr 43 w Krakowie im. Komisji Edukacji Narodowej
 

SZKOLNE WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE W DOBIE PANDEMII NA PRZYKŁADZIE DOŚWIADCZEŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 43 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

Streszczenie
Artykuł omawia niektóre zagadnienia dotyczące wsparcia psychologiczno-pedagogicznego realizowanego w szkole w dobie pandemii. Celem publikacji jest ukazanie transformacji szkoły tradycyjnej, stacjonarnej, w szkołę zdalną i zaadaptowania się jej do nowych warunków spowodowanych Covid-19. W wyniku prowadzonych na bieżąco wywiadów z uczniami, rodzicami, nauczycielami autorzy omawiają trudności z jakimi borykano się w tym czasie, jak i konkretne działania wynikające z potrzeb wszystkich uczestników życia szkolnego, w szczególności uczniów. Przedstawiają metody i techniki kształcenia na odległość – na podstawie literatury oraz własnych doświadczeń. Wskazują także zalety i wady edukacji na odległość. Zdaniem autorów motorem wszelkich działań jest chęć utrzymania prawdziwych relacji. Zastosowane rozwiązania mogą być poradnikiem, z którego można czerpać w różnych sytuacjach, a szczególnie w chwili ponownego kryzysu.
Słowa kluczowe: wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, szkoła, pandemia, kształcenie na odległość, Covid-19

School psychological-pedagogical support at the time of the pandemic on the basis of the National Education Commission Primary School No. 43 in Cracow
Abstract
The article discusses some issues related to psychological and pedagogical support at school in the time of a pandemic. The objective of this report is to present the transformation of a traditional, full-time school into distance learning and adaptation to the current situation caused by Covid-19. As a result of ongoing interviews carried out on the child population, parents and teachers, the authors discuss the difficulties they had to face in their daily work and concrete measures resulting from the current needs of all participants in school, especially students. They present methods and techniques of distance learning, based on literature and their own experiences. Moreover, they indicate advantages and disadvantages of distance education. According to the authors, the main reason is to maintain a true relationship. The applied solutions can be used as a reference guide from which you can draw in different situations, especially at a time of a renewed crisis.
Key words: psychological-pedagogical support, school, pandemic, distance learning, Covid-19

Pobierz artykuł w PDF