Państwo i Społeczeństwo
2021 (XXI) nr 2

e-ISSN 2451-0858
ISSN 1643-8299

DOI: 10.48269/2451-0858-pis-2021-2-002

 

Beata Zinkiewicz [ORCID: 0000-0001-8062-8102]
Wydział Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 

RESOCJALIZACJA W CZASACH PANDEMII

Streszczenie
Treść artykułu stanowią rozważania na temat problemów resocjalizacji w okresie pandemii Covid-19. W pierwszej części zostały zarysowane dylematy przeciętnego człowieka, który znalazł się w nowej, nieznanej dotąd sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. Druga część koncentruje się na wyzwaniach współczesnej resocjalizacji w obliczu koronakryzysu. Zredagowano ją na podstawie kwerendy źródeł internetowych oraz rozmów przeprowadzonych z przedstawicielami instytucji penitencjarnych, placówek wychowawczych dla nieletnich i kuratorów sądowych. Ostatnia część tekstu, stanowiąca podsumowanie, zawiera rekomendacje metodologiczne, czyli wskazuje nowe aspekty badań w analizowanym obszarze.
Słowa kluczowe: resocjalizacja, pandemia Covid-19

Social rehabilitation in times of a pandemic
Abstract
The content of the article consists of considerations on the problems of social rehabilitation during the Covid-19 pandemic. The first part outlines the dilemmas of the average person who is in a new, unknown situation, which threat to his health and life. The second part focuses on the challenges of contemporary social rehabilitation during the coronavirus crisis. It was compiled on the basis of a review of internet sources and interviews with representatives of penitentiary institutions, juvenile educational institutions and probation officers. The last part of the text, which is a summary, contains methodological recommendations, i.e. it indicates new aspects of research in the analyzed area.
Key words: social rehabilitation, Covid-19 pandemic

Pobierz artykuł w PDF