Państwo i Społeczeństwo
2021 (XXI) nr 1

e-ISSN 2451-0858
ISSN 1643-8299

DOI:10.48269/2451-0858-pis-2021-1-012

 

Aleksandra Grela-Wojewoda (1) [ORCID: 0000-0002-6727-8926]
Renata Pacholczak-Madej (1,2) [ORCID: 0000-0002-6535-4841]
1. Klinika Onkologii Klinicznej, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie
2. Katedra Anatomii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków
 

LECZENIE PRZERZUTOWEGO, HORMONOZALEŻNEGO, HER-2 UJEMNEGO RAKA PIERSI – CZY JEST MIEJSCE DLA EWEROLIMUSU? OPIS PRZYPADKU

Streszczenie
Rak piersi jest najczęściej występującym na świecie nowotworem złośliwym u kobiet. Obecnie standardem postępowania w leczeniu rozsianego, hormonozależnego, HER-2 ujemnego raka piersi, bez cech kryzy trzewnej jest terapia hormonalna z inhibitorami kinaz cyklinozależnych (CD4/6). Ewerolimus, pochodna rapamycyny, nie jest obecnie rutynowo stosowany w praktyce klinicznej, jednak wykazano jego skuteczność w skojarzeniu z hormonoterapią. W artykule zaprezentowano przypadek pacjentki z nawrotowym, hormonoopornym rakiem piersi, u której zastosowano ewerolimus z eksemestanem w ramach terapii niestandardowej po dwóch liniach paliatywnej hormonoterapii (inhibitor aromatazy i fulwestrant) i chemioterapii FAC (fluorouracyl, adriamycyna, cyklofosfamid). Zastosowane leczenie zapewniło 24-miesięczny czas wolny od nawrotu choroby. Miejsce ewerolimusu w leczeniu zaawansowanego raka piersi w obecnej erze leczenia cyklibami (inhibitory cyklin CD4/6) jest poddawane ocenie w toczących się badaniach klinicznych.
Słowa kluczowe: rak piersi, hormonooporność, hormonoterapia, terapia ukierunkowana molekularnie

Treatment of metastatic, hormone receptor-positive HER2-negative breast cancer – is everolimus still an option? A case report
Abstract
Among females, breast cancer is across the world the most common malignancy. Currently, the standard in the treatment of metastatic, hormone receptor-positive HER2-negative breast cancer without visceral crisis, is hormonal therapy with cyclin-dependent kinase 4 and 6 (CDK 4/6) inhibitors. Everolimus, a rapamycin derivative, is not routinely used in clinical practice but together with hormonal therapy it has been found to be an effective treatment option. We present a patient with recurrent, hormone-resistant breast cancer who was treated with everolimus with exemestane in beyond-standard therapy after two lines of palliative hormonal therapy (aromatase inhibitor and fulvestrant) and chemotherapy FAC (fluorouracil, adriamycin, cyclophosphamide). This treatment provided 24-months of progression-free survival. The place of everolimus in the treatment of advanced breast cancer in the era of CDK 4/6 inhibitors is being investigated in clinical trials.
Key words: breast cancer, hormone resistance, hormone therapy, molecularly targeted therapy

Pobierz artykuł w PDF