„Państwo i Społeczeństwo” to pierwsze czasopismo Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, wydawane od 2001 roku. Od 2021 roku ukazuje się jako półrocznik.
Na łamach „Państwa i Społeczeństwa” publikowane są artykuły z pięciu dyscyplin: architektura i urbanistyka, nauki o polityce i administracji, nauki o zdrowiu,  pedagogika, psychologia. Od roku 2016 wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna dostępna bezpłatnie m.in. w Repozytorium eRIKA.

e-ISSN: 2451-0858
ISSN: 1643-8299

Redaktor naczelny: Jacek M. Majchrowski

Sekretarz redakcji: Halina Baszak-Jaroń

Redaktor naukowy numerów Medycyna i Zdrowie Publiczne: Grażyna Dębska, Irena Milaniak
Sekretarz redakcji numerów Medycyna i Zdrowie Publiczne: Maria Konturek

Redaktorzy tematyczni: Joanna Aksman, Katarzyna Banasik-Petri, Krystyna Grzesiak
Redaktor statystyczny: Piotr Stefanów
Redaktor statystyczny numerów Medycyna i Zdrowie Publiczne: Elżbieta Broniatowska

Rada Naukowa: Mariola Głowacka, Maria Kapiszewska, Zbigniew Maciąg, J. Krzysztof Lenartowicz, Izabella Uchmanowicz, Grzegorz Zieliński

Rada Wydawnicza Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego: Klemens Budzowski, Maria Kapiszewska, Zbigniew Maciąg, Jacek M. Majchrowski

Aktualny numer

Państwo i Społeczeństwo, 2023 nr 2

Rozwijanie zdolności i uzdolnień dzieci w wieku szkolnym
Pod redakcją Joanny Aksman
Kraków 2023

Zobacz spis treści


W przygotowaniu numer 1/2024

Retoryczny i pokoleniowy wymiar zmian aktywności społeczno-politycznej Polaków,
pod redakcją Marty du Vall i Marty Majorek

W przygotowaniu numer 2/2024

Medycyna i Zdrowie Publiczne,
pod redakcją Ireny Milaniak i Grażyny DębskiejCzasopismo punktowane liczbą 40 punktów.
Czasopismo indeksowane w:
PBN. Polska Bibliografia Naukowa
Index Copernicus
CEJSH. The Central European Journal of Social Sciences
CEEOL. Central and Eastern European Online Library
BazHum
Repozytorium eRIKA. Repozytorium Instytucjonalne Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Czasopismo indeksowane w bazie EBSCO | The journal is indexed by EBSCO

ETYKA WYDAWNICZA
Oficyna Wydawnicza Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego kieruje się zasadami, które zostały opracowane przez Komitet ds. Etyki Publikacyjnej (Committee on Publication Ethics, COPE) w Kodeksie Postępowania COPE (Codes of Conduct and Best Practice Guidelines).

POWINNOŚCI I UPRAWNIENIA WYDAWCY
§  czuwa nad przestrzeganiem etyki wydawniczej i stosuje wszelkie dostępne środki w celu zapobiegania plagiatom, nadużyciom i innym nieuczciwym praktykom, takim jak ghostwriting i guest authorship;
§  decyduje, które teksty zostaną opublikowane, opierając się na opinii zespołu redakcyjnego oraz na opiniach powołanych w tym celu zewnętrznych recenzentów (zob. zakładka Informacje dla Autorów);
§  ocenia zgłoszone do wydania materiały według ustalonej i transparentnej procedury;
§  podejmując decyzję o wydaniu, wydawca kieruje się wyłącznie oryginalnością zgłaszanego materiału, jego wartością naukową oraz znaczeniem dla rozwoju badań w Polsce i w skali światowej; względy komercyjne oraz opłaty za wydanie publikacji nie mają wpływu na decyzje;
§  nie ujawnia osobom nieupoważnionym informacji na temat zgłaszanych do publikacji materiałów.
§  ma prawo wycofać publikację po jej wydaniu, gdy pojawią się dowody świadczące o niewiarygodności bądź sfałszowaniu badań, o popełnieniu plagiatu bądź naruszeniu zasad etyki wydawniczej, a także w przypadku popełnienia poważnych błędów metodologicznych.

POWINNOŚCI I UPRAWNIENIA AUTORA
§  jest zobowiązany zapoznać się z ustalonymi przez wydawcę zasadami etyki wydawniczej, procedurą kwalifikowania materiałów do wydania oraz zasadami współpracy wydawcy z autorem i wskazówkami technicznymi;
§  może zgłaszać do publikacji wyłącznie własne, oryginalne teksty. Wszystkie zapożyczenia, cytaty, tabele i komentarze użyte w tekście jest winien opatrzyć odpowiednim przypisem;
§  jest zobowiązany do rzetelnego opisu wykonanych prac badawczych oraz obiektywnej interpretacji wyników;
§  zgłaszający do wydania materiał autorstwa wielu osób jest zobowiązany określić wkład poszczególnych autorów w jego powstawanie;
§  jest zobowiązany załączyć bibliografię zawierającą wszystkie publikacje, które zostały przez niego wykorzystane w trakcie tworzenia materiału;
§  w przypadku ustalenia poważnych błędów i nieścisłości w zgłoszonym już tekście, autor jest winien natychmiast powiadomić o tym wydawcę w celu skorygowania tychże błędów na etapie prac redakcyjnych.
 
POWINNOŚCI I UPRAWNIENIA REDAKTORA NAUKOWEGO WYDAWNICTWA ZBIOROWEGO
§  decyduje, które materiały zostaną opublikowane w proponowanym przez niego wydawnictwie zbiorowym;
§  bierze na siebie odpowiedzialność za przestrzeganie zasad etyki wydawniczej oraz wartość naukową wydawnictwa;
§  W przypadku podejrzenia plagiatu lub fałszowania badań przez jednego z Autorów, redaktor jest zobowiązany podjąć decyzję o wycofaniu tekstu z publikacji zbiorowej i poinformować o tym wydawcę.
§  ma obowiązek upewnić się, że osoby mające wkład w powstanie wydawnictwa zbiorowego akceptują jego kształt po pracach redakcyjnych wykonanych przez wydawcę.
 
POWINNOŚCI I UPRAWNIENIA RECENZENTA
§  jest zobowiązany do obiektywnej oceny materiału zgłaszanego do wydania;
§  jeśli zachodzi taka potrzeba, recenzent powinien wskazać odpowiednie prace związane z tematyką tekstu niezacytowane przez autora;
§  powinien wskazać i zgłosić wydawcy wszelkie istotne podobieństwa recenzowanego tekstu do innych prac;
§  nie może wykorzystywać recenzowanej pracy do swoich osobistych potrzeb i korzyści. Nie powinien również oceniać tekstu, w przypadku gdy może występować konflikt interesów z autorem;
§  jest zobowiązany dostarczyć recenzję w ustalonym terminie, opatrując ją oświadczeniem o nie zachodzeniu konfliktu interesów z autorem.
§  Wydawca ocenia zgłoszone do wydania materiały według ustalonej i transparentnej procedury.